Möte 1 september 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbads styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar.

Närvarande: ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Sune Lagerström (SL)

FÄF: Kåre Karlström (KK) Ingwar Åhman-Eklund FBÅH: Kjell Johansson (KJ)

VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH), Joakim Fahlén (JF)

 

Distribueras till de närvarande samt:

Christer Reich, Bo Hellberg, Lars-Otto Frick, och Peter Mårtensson Göran Johansson (GJ) Arne Fridström (AF)

 

1. Föregående mötesanteckningar

Redigering av punkt 3b tidplan. Text om pumpstation har tagits bort.

2. Tillägg av punkter till dagordningen

4.Servitut

5.Vägar

6.Dagvattenarbeten

7.Åtgärdslista

3. Tidplan

1. Etapp 1:

KOF- Offert inväntas för att färdigställa E1 av NCC. Förhoppningen är att E1 ska färdigställas under hösten. Arbetena gäller från Flottansplan till Videnäsvägen. Kommunen återkommer med tidplan när offert lämnats från NCC.

 

2. Område A-etapp 4

Område A och B: Fastighetsägare har fått godkännande att koppla ihop sina ledningar med kommunens. Fakturor har skickats och det finns möjlighet för fastighetsägare att använda kommunalt VA.

Område C: Vi väntar på godkända vattenprover innan vi kan posta ett klartecken till fastighetsägare i område C att koppla ihop ledningarna med kommunens. Fakturor skickas när vattenproverna är godkända.

Område A, B och C: Återställningsarbetet av vägar återupptogs tisdagen den 30 augusti. Arbetet startar med de sista justeringarna i område A för att sedan gå vidare till C och B. Lagning av staket pågår nu i område A och B och kommer snart påbörjas i område C.

Område D: Vår förhoppning är att område D ska kunna koppla ihop sina ledningar med kommunens till vintern. Som planen ser ut idag färdigställs område F och E innan arbetet startar i område D.

Område E: Vår förhoppning är att område E ska kunna koppla ihop sina ledningar med kommunens till vintern. Det är planerat att arbetet i område E startar när område F är färdigt.

 

Område F: Vi har börjat arbeta i område F. När område F är driftsatt underlättar detta driftsättningen i område D och E. Det verkar vara mycket brister i entreprenörens utförande i område F. Det påminner om område A och kommer ta längre tid att driftsätta än område B och C.

 

Etapp 4:

Vi lägger nya ledningar i etapp 4. Etapp 4 är bredvid område E och F, detta område finns inte med på kartbilden. I etapp 4 arbetar vi på Blockstigen efter det arbetar vi på Kolonivägen, för att sedan arbeta på Elektriska gatan och sedan på Skutvägen. Hur lång tid det tar att färdigställa VA-arbetena på respektive gata beror på hur det ser ut i marken. Stöter vi på berg på en sträcka, tar det längre tid att färdigställa arbetena. Vattenfall arbetar med att stärka upp elnätet i E4.

 

4. Servitut: Alvsta 7:138 har fått rätt att anlägga ledningar vid runda plans parkering.

5. Vägar: Se Elektriska gatan nedan.

6. Dagvattenarbeten: MER- Dagvatten från högre belägna områden längs Elektriska gatan ska avledas på ett sådant sätt att det förhindras påverka Fregattvägen 1 (8:282) och anslutningen till Fregattvägen på ett ogynnsamt sätt. Ambitionen ska vara att återställa områdets tidigare karaktär både vad gäller promenadvägens dragning och möjligheten att omhänderta dagvatten genom omgivande växtlighet.

 

7. Samfälligheten bevakar hur dagvattnet beter sig vid Elektriska gatan ner till Fregattvägen efter Vattenfalls återställning. Efter höstrengens påverkan tas beslut om dagvattenåtgärder.

8. Åtgärdslista ”SIA ABs kvarvarande åtgärder åt Årsta Havsbads samfällighet”

  • Osäkert om alla punkter fortfarande är aktuella och om alla rör kommunen. Kommunen och Mer förtydligar listan.
  • Vägbelysning på Badvägen

SIA AB har skadat belysningskabeln på Badvägen. Kommunen lägger ner ett nytt tomrör till samfälligheten efter önskemål från tillsynsman Leif. Kommunen avsätter en resurs till detta och arbetet utförs när tillsynsmannen har tid.

 

9. Övrigt

  • Kommunen ser till att det inte fryser fram till tomtgräns. Har man tappkran är det fastighetsägarens ansvar att se till att det inte fryser.
  • Samfälligheten stänger av sommarvattnet måndagen den 17 oktober.
  • MER- Det finns fiberskåp som samfälligheten anser ska flyttas, eftersom de står för nära korsningar. Samfälligheten tar fram en lista på skåp de önskar ska flyttas.

Nästa möte 22 september klockan 14:00

Vid tangentbordet

Linn Holegård