Möte 22 september 2016 mellan Årsta havsbads samfällighetsförenings styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Föreningen Bevara sommarstaden Årsta Havsbads styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar.

Närvarande:
ÅHS: Marianne Rocklind (MER), Bertil Lindborg (BL), Göran Johansson (GJ), Ingeman Bengtsson (IB)

FÄF: Kåre Karlström (KK), Arne Fridström (AF)
FBÅH: Peter Mårtensson (PM), Karin Marcus (KM)

VA: Karl-Ossian Frimodt (KOF), Linn Holegård (LH), Joakim Fahlén (JF)

Distribueras till de närvarande samt:

Christer Reich (CH), Bo Hellberg (BH), Lars-Otto Frick (LOF), Sune Lagerström (SL) Ingwar Åhman-Eklund (IÅE)

  1. 1.Föregående mötesanteckningar

  1. 2.Tillägg av punkter till dagordningen

  1. 3.Tidplan

Etapp 1:

Ingen ny information.

  1. 4.Område A, B, C

Har fått godkännande att koppla ihop ledningarna med kommunens.

 

Område D:
Arbetet har startat i område D.

Område E:
Arbetet har startat i område E.

 

Område F:
Vi inväntar svar på vattenprover, debiteringsunderlag har postats till samtliga fastighetsägare.

 

Etapp 4:

Vi kommer utöka arbetsstyrkan med ett arbetslag.

 

  1. 5.Vägar:

MER- Vägar ska asfalteras och beläggas, MER mejlar vilka vägar det gäller till KOF.

MER- Sagostigens backe bör bli en slingrande gångstig för att den inte ska vara för brant.

MER visar förslag på staket och vägutformning vid Västra parkvägen. Bild ska mejlas till KOF och JF.

Läcka- MER, Det är en kommunal brunn som läcker på Arkitektvägen nedanför trappan. JF ska titta på detta.

  1. 6.Trafikverket-

MER- Ett möte med Trafikverket och VA-avdelningen behövs för att möjliggöra förändringar av dagvattenbrunnar innan vägarna asfalteras. MER bokar ett möte.

  1. 7.Tappkran- Hur kontrolleras det att fastighetsägare inte drar in vatten i huset från tappkranen?

KOF- SMOHF kontaktar de som inte ansluter sig, eftersom att ingen har en godkänd infiltration sedan tidigare.

MER- Hur stänger man av och sätter på vattnet?

KOF- vi stänger ventilen vid förbindelsepunkten och fastighetsägaren tömmer ledningarna på tomten.

 

 

Nästa möte 2 november

klockan 14:00

 

Vid tangentbordet

Linn Holegård