Sammanfattning av ÅH dagvattengrupps möte 2017-09-26

 1. Diskuterades om kommunens alla utlovade insatser är genomförda.
 2. Elektriska gatans backe ner till Fregattvägen – en bra lösning är genomförd, men inte helt klar mot ÅH-vägen. Kanske krävs det staket runt dammen.
 3. Idrottsvägen 23 – en fastighet har lett takavvattningen från vägen och detta har starkt minskat dagvatten på Idrottsvägen, FÄ dränerar runt brunnen och SKT kan nu driftsätta,
 4. Trollstigens norra sida - speciellt nr 15 får in mycket vatten från högre belägna tomter i söder. Vatten bör hindras rinna över vägen.
 5. G:a vägen 13, 23 och 25 - trumma under två infarter byts ut och läckan i betongbrunnens botten tätas. Dike vid nr 23 ersätter infart. Brunn har flyttats vid G:a vägens korsning med Trollstigen och försetts med plant gallerlock.
 6. Lotsvägen, Vimpelstigen, ÅH-vägen 82 o 84 – ledningsvägen över tomterna är utredd, ny brunn har anlagts på Lotsvägen 1 och ledning har lagts därifrån till brunn vid ÅH-vägen. Trafikverket har kontaktats om avsaknaden av dike utmed ÅH-vägen.
 7. Underhållsplan och dokumentation av ledningsdragningar – arbetet fortgår.
 8. Tryckarstigen/Torgvägen – kommunen har åtgärdat flödet ut på Torgvägen.
 9. Diket i Ryttarstigens förlängning, markägaren kontaktas angående dikets djup och vägtrumman som tryckts upp av tunga fordon.
 10. Sven W väg 55 – vägen bör skevas ner mot södra sidan och vattnet ledas i dike mot brunn vid P-platsen till nr 10, brunnen förses med gallerlock.
 11. ÅH-vägen 22 (Runda plan) – FÄ har ordnat avledning till brunn vid ÅH-vägen.
 12. Utsiktsvägen 15 och 17 – avledning ner till Badvägens dike är besiktigad och klar.
 13. Sagostigen 6 - vatten in under huset - diskuterades att fastigheten högre upp kan leda dagvattnet i dike eller ledning utmed backen till allmänningen, ev. till BDT-infiltrationen.
 14. Gäddstigen och Östra Parkvägen - vatten samlas utanför Gäddstigen 5. Vägen bör skevas vid Ö Parkvägen nr 7.
 15. Idrottsvägen 1–3 - inströmmande dagvatten, vägen bör skevas och ny spolbrunn anläggas.
 16. Övriga frågor:
  ÅH-vägen 55 – FÄ anmäler till Trafikverket om bristande avrinning i diket utmed vägen.
  ÅH-vägen 36 – DV-ledning från ÅH-vägen över tomten ligger inte enligt ritning. Det hindrar utbyggnad av huset om inte DV-ledningen flyttas nära grannen.
  Västra Parkvägen 7 – Syn av vägen är utförd – åtgärd mot branten är kommunens ansvar. FÄ V Parkvägen 4 har dock ansvar för sitt dagvatten.
  Konstnärsstigen – FÄ Sven W väg 67 avser att anlägga stenkista vid dassgången mot Konstnärsstigen i stället för ledning till diket där.
  ÅH-vägen 70 – Trafikverket har givit tillstånd att ansluta fastighetens dagvatten till deras brunn vid ÅH-vägen via pump och sandfälla. Fortsatt diskussion om genomförande.
  Blockstigen 8 Stopp i ledningen under Blockstigen - vägtrumma ersätts. Kommunen forslar bort schaktmassor och återställer allmänningen till naturmark. ÅHS anlägger ett öppet dike.
  Skutvägen/Vimpelstigen – en del åtgärder planeras utmed Skutvägen och Vimpelstigen.