Skriv ut

Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Drönar-fotografering sker sedan under hösten efter lövfällningen, troligen omkring vecka 40. Arbetet fortsätter nu i Karlslund. Vi måste se till att markeringarna hålls rena och fria från löv innan drönarflygningen sker. 120 brunnar har identifierats och märks upp. Ett antal brunnar har höjts så de kommit i bättre nivå i förhållande till vägbanans nivå. Stor tid har gått åt för dessa omfattande förberedelser. Många av brunnarna har varit extra svåra att finna gå grund av de legat så djupt i vägen att metalldetektorn inte kunnat finna dem. När vi fått kartmaterialet från drönar-flygningarna så skall brunnarna kontrolleras. Detta för att vi skall få en uppfattning om vilket underhåll som måste genomföras genom slamsugning och högtrycksspolning.

 

49. Kommunen måste rådgöra med ÅHS kring DV innan bygglov ges

Tidigare fick ÅHS en förfrågan om hur DV kunde hanteras. Den rutinen har försvunnit. Stig kontaktar dem. ÅHS bör vara en remissinstans och i bygglovet skall uppmanas till kontakt med ÅHS kring lösningen av dagvatten och vägarnas bärighet vi byggnation. ÅHS önska även tillgång till kartlager som visar vatten och LTA. Stig har varit i kontakt med Byggnadsnämden som hänvisar till VA-avdelningen. Diskussion med Leif Enström och Weine Carmerud gav vid handen att det är svårt för dem att särskilja bygglov för ÅH. Kommunen föreslog att vi ringer en gång per månad och får veta vad som är på G i ÅH. Stig kommer ta ny kontakt med kommunen eftersom ÅHS inte som närmaste granne kontaktas när bygglov beviljats.

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4).

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Vi tror det går samman med deras system. Behöver troligen slamsugas. Kontrolleras upp nu i höst.

 

66. Höga DV flöden från berget skapar problem på Jättestigen 4

Nybygge vid Jättestigen 5 av stödmur som dumparvatten och anläggning av väg skapar nya snabba flöden. Vägen var tidigare en gångstig med naturliga uppsamlingsytor. Stig har vidtalat och är i dialog med nr 6 och 8 samt nr 5. Nr 6 och 8 skall se över sina möjligheter att lägga avskärande dränering och leda vattnet mot ytor där det tar längre tid och kan infiltreras i backen. Nr 5 har lovat åtgärd som går ut på att styra vattnet mot nedre delen av den egna tomten, invid LTA-enheten. Stig har träffat FÄ som håller på att mura upp en vattenavledande vall så att vattnet leds ner på den egna tomten. Stig har även talat med FÄ på Jättestigen 4 håller på att lägga plattor som troligen kommer förvärra situationen. Har haft kontakt med FÄ på nr 4 och Stig kommer att kontrollera vattenflödet på plats.

67. Dvärgstigen 3 levererar DV till vägen som skadas

Ny stor hårdgjord infart samt hårdgjorda ytor högre upp ger stora DV-flöden vid kraftigt regn. Stig har haft möte med FÄ. Inte speciellt kul diskussion eftersom FÄ vägrar acceptera att LOD gäller och ligger i botten av diskussionen. FÄ menar att det är vägen som är dålig och att det saknas en dränering i vägen till diket på andra sidan som fanns innan LTA lades. Gruppen avslog idén om att repareravägen eftersom den besiktigats i gott skick. Den ”svartlagda” dränering som möjligen funnits finns inte dokumenterad och togs bort av kommunen vid LTA installationen. Den återställs inte av vare sig kommunen eller Samfälligheten. Vattnet kommer från fastigheten och är FÄs ansvar. Samfälligheten assisterar om så önskas. En konsult kopplas in, på FÄs bekostnad, för att analysera vattenflödet. Fastigheten är såld och den gamla ägaren har lovat återkomma och genomföra lämplig åtgärd under sensommaren/hösten. Dialog skall hållas med ÅHS om vägen på något sätt berörs. FÄ skyller på i flera grannar och vill att även de skall blandas in i projektet, vilket ÅHS inte ser någon anledning att göra. DV-gruppen avser att meddela den tidigare FÄ att vi nu ledsnat på de ständiga förhalningarna och i stället kommer kräva den nya FÄ. (ÅHSs advokat kan dessvärre inte anlitas har det visat sig.) Ledningskollen har nu givit alla svar och de är förmedlade till tidigare FÄ och nya FÄ. Nya FÄ har hört av sig och vill kontrollera att processen löper på enligt vad DV-gruppen anser rimligt. DV-gruppen tar dock inte något ansvar och det accepterar nya FÄ. Dialog skall hållas löpande.

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

Fä har höjt vägen för att ansluta till nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas före i den grop som uppstått före höjningen. Frågan har överlåtits för bedömning till ÅHS Styrelse. Styrelsen har beslutat att vägen skall återställas. Material flyttas från utfyllnaden nere i backen till gropen i vägen ovanför bergsklacken. Lämplig entreprenör anlitas snarast. ÅHS sköter vägarna och varje FÄ har att sköta sina tomter.

77. Vimpelstigen 3

FÄ önskar ansluta befintlig stenkista till vår DV-ledning som går över grannens tomt. Grannen har gett sitt godkännande. FÄ anlitar egen entreprenör som presenterar teknisk lösning som skall godkännas av DV-gruppen.

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut.

79. Årsta Havsbads Vägen 89

Ett gammalt rör för dagvatten från Djupdalsvägen som inte längre är i bruk läcker mindre mängd vatten in på FÄs tomt. FÄ drar det i egen regi vidare över tomten till diket mot Årsta Havsbads Vägen. DV-gruppen har accepterat lösningen och tillåter att vattnet leds till diket.

X

HögerKlick

Höger Klick är avstängd på denna sida