Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Texten har reducerats ner till aktuella frågeställningar. Vi har tillgång till programmet Collector. Vi kan nu där namnsätta alla brunnar som filmats, lägga till saknade brunnar vilka är ett 40-tal, samt införa underhållsintervall, se punkt 61 0ch 62. Detta sker i ett separat datalager ovanpå kartmaterialet. Vi avser att senare att skapa ytterligare kartlager för rör mellan brunnarna och diken. Vi behöver upprätta ett avtal med Tyréns kring för licenser för programmet och lagring av inlagda data.

Status: Löpande

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4).
Status: Löpande

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

Status: Löpande

 

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Den går samman med deras system. Har kontrollerats av Ingeman och Ryda, den var vattenfylld och behöver troligen slamsugas. Läggs in i vårt kartunderlag.

Status: Löpande

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

FÄ har höjt vägen för att ansluta till en nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas i den grop som uppstått på vägen ovanför höjningen.

Vägen skall återställas till tidigare nivå genom att pålagt material skrapas ner mot backens slut så att vattnet kan rinna bort och det skarpa krönet försvinner.

Status: Återtagen från Styrelsen - Löpande

77. Vimpelstigen 3, SB 8:217

FÄ önskar ansluta befintlig stenkista till vår DV-ledning som går över grannens tomt. Grannen har gett sitt godkännande. FÄ anlitar egen entreprenör som presenterar teknisk lösning som skall godkännas av DV-gruppen. Ingeman har träffat FÄ och dennes entreprenör. Man anlägger en pumpgrop och drar en fast slang till vår brunn på fastighet SB: 219.

Status: Löpande

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut. Materialet är delvis utlagt och vi avvaktar resultatet. Vid samtal med Omax så föreslår han att marken får sätta sig till våren. Därefter vidtas lämpliga åtgärder.

Status: Löpande

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Elektriska gatan37, SB 8:344, Rivning-nybyggnad          ?

Fregattvägen 1, SB 8:482, Rivning-nybyggnad                ?

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad *               ?

Idrottsvägen 12, Av 7:86, Nybyggnad                             Stig

Skutvägen 8, SB 8:204, Rivning-nybyggnad                      ?

Typografstigen 12, SB 8:34, Tillbyggnad                         Stig

Utsiktsvägen 4, AV 7:114, Rivning-nybyggnad               Stig

Västra Parkvägen 44, AV 7:214, Rivning-nybyggnad     Ingeman

Årstahavsbads Vägen 113, SB 8:516, nybyggnad            Ingeman.

*= ÅHS kan yttra sig, ser dock ingen anledning till detta.

Status: Löpande

83A. Årsta Havsbadsvägen 17

FÄ släpper ut DV-vatten på gångbanan till bekymmer för gående, glashalt. Fick påringning på julafton om detta varför jag fick (rycka ut) och ställa ut koner som halkvarning.Tog kontakt med Trafikverket om detta, de verkade vara ganska ointresserade, men som sagt de är informerade. Jag tror att en kontakt med Svedavia i VH som hanterar akuta ärenden åt Trafikverket är en bättre ingång är själva Trafikverkets koordinering för hela landet. Stig talade den 4 januari med FÄ, som observerat konerna och förstod att det var dagvatten från hans tomt som orsakade halkrisk. FÄ är väl medveten om problemet och kommer även att vidtala sin granne på nr 19 för att återkomma med en åtgärd. Möjligen att man lägger typ en gallertrumma över båda infarterna och fortsätter med ett öppet svackdike ner till DV-brunnen som finns längre ner på samma sida.

Innan detta hunnit åtgärdats kör vi upp lite grus som FÄ får ansvar för att sanda med när behov finns.

Status: Löpande

83B. Återfunna brunnar vid Arkitektvägen

Ingeman och HG har hittat den saknade brunnen på Arkitektvägen. Vid arbetet med att höja hittades ytterligare en. De mynnar ut vid Sven Wallanders väg. Behöver slamsugas.

Vi slamsuger och lägger in i appen till våren.

Status: Löpande

84. Återfunna brunnar vid Kostervägen och Lotsvägen 5

Ingeman och Ryda var på jobb på Kostervägen och tog fram en fyra DV-brunnar, därefter kontrollerades Lotsvägen 5. En brunn på Kostervägen höjdes.

Status: Löpande

85. Stopp i DV-brunn på Rönnskärsstigen

Är full och omringad av en sjö. Var det ispropp, vattenmättat eller stopp?

Skall kontrolleras och vid behov spolas och rensas.

Status: Löpande

87. Fröstads dike utmed gamla vägen - Dikningsföretag Eriksberg

Utreds, släpper inte vattnet, stopp någonstans? Faller in under dikningsföretag för Eriksberg.

Vilka är Fröstads planer för området, kommande underhåll. Vi är beroende för vårt DV att det fungerar.

Status: Löpande

89 Sven Wallander 51 vatten rinner över vägen in på tomten

Kontrolleras på plats. Undersöker om ledning kan dras under vägen till dike på tomten.

FÄ tillfrågas.

Status: Löpande

 

90 Gamla vägen 27 stopp i röret under infarten

FÄ ombedd att hålla röret öppet.

Status: Löpande

 

91 Lotsvägen vatten rinner ut på vägen.

FÄ vidtalas om problemet. Kontrolleras på plats.

Status: Löpande

 

92 Trollstigen 3 får vatten på tomten från nr 5

Kontrolleras på plats. Möjligen kan befintliga brunnar A, B och C på ritningen utnyttjas.

Dikningsarbete är påbörjat enligt ritning.

Status: Löpande

93 Skriva en förklaring till varför DV är en kostnad för alla FÄ i ÅH

När vatten och avlopp drogs fram i ÅH så fick ÅHS ansvaret för dagvattnet. Kommunen rabatterade då samtliga fastighetsägare 25 miljoner kronor för anslutningsavgiften. En olycklig lösning eftersom det därmed inte finns några pengar avsatta för drift och underhåll. Bättre hade varit att ÅHS fått dessa pengar avsatta för det framtida underhållet av dagvattensystemet. Det är därför fastighetsägarnas, dvs alla medlemmar i ÅHS som har att löpande betala dessa kostnader. Dagvattensystemet i ÅH består av över 200 brunnar, mil av rör och ännu fler mil av diken. Texten skall när den är färdig läggas ut i på hemsidan och även publiceras i Havsbladet.

Status: Löpande

 

94 Gällande mandat för dagvattengruppen skall utredas

När dagvattenproblem uppstår och dagvattengruppen försöker lösa dessa uppstår av och till diskussioner med fastighetsägare som inte vill acceptera gällande lag LOD eller anvisningar från REV. Vilka juridiska/lagliga befogenheter har då DV-gruppen att ålägga FÄ att åtgärda problemet?

Status: Löpande

95 Styrelsen skall tillskriva alla som fått nya bygglov

När nya bygglov beviljas skall styrelsen i ett välkomnande vänligt brev underrätta FÄ om sina skyldigheter att ta hand om sitt dagvatten enligt LOD.

Status: Löpande

96 Briggvägen 18- mycket vatten på baksidan av tomten

En FÄ som ville ha hjälp med att bli av med regnvatten från tomten. Efter besök på plats konstaterades att det inte finns någon DV ledning eller brunn att ansluta till.Rekommenderades att anlägga stenkistor, vilket accepterades som en lösning.

Status: Avslutas

 

Kommande möten är bokade andra måndagen i månaden enligt:

Måndag 8 februari 10:00

Måndag 8 mars 10:00

Måndag 12 april 10:00

Måndag 10 maj 10:00

Måndag 14 juni 10:00

Nödvändig koordinering över telefon sker löpande under december till februari.

Vid akut ärende sammanträder gruppen.

 

Protokollförare: Stig