Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Texten har reducerats ner till aktuella frågeställningar. Vi har tillgång till programmet Collector. Vi kan nu där namnsätta alla brunnar som filmats, lägga till saknade brunnar vilka är ett 40-tal, samt införa underhållsintervall, se punkt 61 0ch 62. Detta sker i ett separat datalager ovanpå kartmaterialet. Vi avser att senare att skapa ytterligare kartlager för rör mellan brunnarna och diken. Vi behöver upprätta ett avtal med Tyréns kring för licenser för programmet och lagring av inlagda data.

Status: Löpande

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4).

Status: Löpande

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

Status: Löpande

 

 

64. Brun mellan Årstahavsbadsvägen och Skogsråstigen.

Brunnens funktion är oklar, Göran har kartor från militärens DV-dragningar. Den går samman med deras system. Har kontrollerats av Ingeman och Ryda, den var vattenfylld och behöver troligen slamsugas. Läggs in i vårt kartunderlag.

Status: Löpande

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

FÄ har höjt vägen för att ansluta till en nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas i den grop som uppstått på vägen ovanför höjningen.

Vägen skall återställas till tidigare nivå genom att pålagt material skrapas ner mot backens slut så att vattnet kan rinna bort och det skarpa krönet försvinner.

Status: Återtagen från Styrelsen - Löpande

77. Vimpelstigen 3, SB 8:217

FÄ önskar ansluta befintlig stenkista till vår DV-ledning som går över grannens tomt. Grannen har gett sitt godkännande. FÄ anlitar egen entreprenör som presenterar teknisk lösning som skall godkännas av DV-gruppen. Ingeman har träffat FÄ och dennes entreprenör. Man anlägger en pumpgrop och drar en fast slang till vår brunn på fastighet SB: 219.

Status: Löpande

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut. Materialet är delvis utlagt och vi avvaktar resultatet. Vid samtal med Omax så föreslår han att marken får sätta sig till våren. Därefter vidtas lämpliga åtgärder.

Status: Löpande

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Elektriska gatan37, SB 8:344, Rivning-nybyggnad          ?

Fregattvägen 1, SB 8:482, Rivning-nybyggnad                ?

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad *               ?

Idrottsvägen 12, Av 7:86, Nybyggnad                             Stig

Skutvägen 8, SB 8:204, Rivning-nybyggnad                      ?

Typografstigen 12, SB 8:34, Tillbyggnad                         Stig

Utsiktsvägen 4, AV 7:114, Rivning-nybyggnad               Stig

Västra Parkvägen 44, AV 7:214, Rivning-nybyggnad     Ingeman

Årstahavsbads Vägen 113, SB 8:516, nybyggnad            Ingeman.

*= ÅHS kan yttra sig, ser dock ingen anledning till detta.

Ansvarig för registrering: Stig

Ansvarig för dialog med FÄ: Person som tilldelats

Status: Löpande

83B. Återfunna brunnar vid Arkitektvägen

Ingeman och HG har hittat den saknade brunnen på Arkitektvägen. Vid arbetet med att höja hittades ytterligare en. De mynnar ut vid Sven Wallanders väg. Behöver slamsugas.

Vi slamsuger och lägger in i appen till våren.

Status: Löpande

84. Återfunna brunnar vid Kostervägen och Lotsvägen 5

Ingeman och Ryda var på jobb på Kostervägen och tog fram en fyra DV-brunnar, därefter kontrollerades Lotsvägen 5. En brunn på Kostervägen höjdes. En tomtpinne saknas på Kostervägen och skall sökas fram.

Status: Löpande

85. Stopp i DV-brunn på Rönnskärsstigen

Är full och omringad av en sjö. Var det ispropp, vattenmättat eller stopp?

Skall kontrolleras, filmas och vid behov spolas och rensas.

Status: Löpande

87. Fröstads dike utmed gamla vägen - Dikningsföretag Eriksberg

Utreds, släpper inte vattnet, stopp någonstans? Faller in under dikningsföretag för Eriksberg.

Vilka är Fröstads planer för området, kommande underhåll. Vi är beroende för vårt DV att det fungerar.

Status: Löpande

89 Sven Wallander 51 vatten rinner över vägen in på tomten

Kontrolleras på plats. Undersöker om ledning kan dras under vägen till dike på tomten.

FÄ tillfrågas.

Status: Löpande

 

90 Gamla vägen 27 stopp i röret under infarten

FÄ ombedd att hålla röret öppet.

Status: Löpande

 

91 Lotsvägen vatten rinner ut på vägen.

FÄ vidtalas om problemet. Kontrolleras på plats.

Status: Löpande

 

92 Trollstigen 3 får vatten på tomten från nr 5

Kontrolleras på plats. Möjligen kan befintliga brunnar A, B och C på ritningen utnyttjas.

Dikningsarbete är påbörjat enligt ritning.

Status: Löpande

 

94 Gällande mandat för dagvattengruppen skall utredas

När dagvattenproblem uppstår och dagvattengruppen försöker lösa dessa uppstår av och till diskussioner med fastighetsägare som inte vill acceptera gällande lag LOD eller anvisningar från REV. Vilka juridiska/lagliga befogenheter har då DV-gruppen att ålägga FÄ att åtgärda problemet? Stig rådfrågar kommunen, Rev och VillaÄgarna.

Status: Löpande

95 Styrelsen skall tillskriva alla som fått nya bygglov

När nya bygglov beviljas skall styrelsen i ett välkomnande vänligt brev underrätta FÄ om sina skyldigheter att ta hand om sitt dagvatten enligt LOD.

Status: Löpande

 

96 Sven Wallanders Väg 87 får in vatten på tomten från vägen

Vi har fastigheten på Sven Wallandersväg 87 och har under alla år haft en utmaning med att vatten följer vägen och rinner sedan ned på vår tomt. Under jobbet med att dra in vatten och avlopp, anlade man (eller förbättrade) ett dike på andra sidan vägen. Dvs Sven Wallandersväg 44. Jag hade hopp om att problemet skulle bli mindre, men det har det inte blivit. Jag har en ny film som visar hur det forsar längs vägen och sedan rinner det ned på vår tomt. Resultatet blir att allt vatten hamnar på vår tomt och hela framsidan står under vatten.

Vi ser på bilden att det är mycket vatten som rinner in på din tomt, detta måste vi försöka lösa.
Kan vi vänta tills snön har försvunnit, i så fall kan vi träffas på plats och se vilken lösning som är bäst. Hör gärna av dig igen när det blir snöfritt. Ingeman sänder filmen och bilden till DV-gruppen.

Status: Löpande

 

97 Rör under vägen vid Ryttarstigen

Enligt hörsägen och tradition så skall det finnas ett rör under Ryttarstigen i Konstnärsstigens förlängning. Det ansluter till Fröstads dike vid sidan av Ryttarstigen 6. Vi söker åt röret och ser om det kan användas för att leda bort vattnet ur diket.

Status: Löpande

 

99 Märka upp trumögon i vårt kartmaterial

Vi har ett antal trummor som går under våra vägar där öppna diken finns. Dessa skall läggas in i DV-kartan och i underhållsplanen

Status: Löpande

99 Sven Wallanders Väg 50 får in vatten på tomten från vägen

Jag är nya ägaren av Sven Wallanders Väg 50.

Under hösten insåg vi att gräsmattan blir blöt och vattnet stannar kvar. Det innebär att det knappt går att använda trädgården under höst/vinter på grund av vatten och lera. (Kolla bifogat bild)

Information på ÅHS hemsida har jag läst och förstår att man tillämpar LOD.

Jag tog in en entreprenör, H&M mark och anläggning, och diskuterade möjligheterna för dränering lokalt på tomten. 

Hans förslag var: Gräva en provgrop 1m djup och kolla hur högt grundvattnet står.(bild bifogat): hålet fylldes över 2 dygn totalt upp till markytan. Han säger därför att det inte kommer fungera att ha en stenkista på tomten för att ta hand som vattnet. 

Entreprenören ser inga andra möjligheter för att ta hand om vattnet lokalt. Han föreslog för mig att diskutera med styrelsen/dagvattengruppen om möjligheten att använda dagvatten-systemet. Det finns ett dike vid gatan som man potentiellt kan använda. 

Hur ser möjligheterna ut för mig att använda samfällighetens system, eller kan du tipsa om andra alternativ eller folk att prata med? Stig har vidtalat FÄ och bestämmer ett möte senare till våren.

Status: Löpande

Kommande möten är bokade andra måndagen i månaden enligt:

Måndag 8 mars 10:00

Måndag 12 april 10:00

Måndag 10 maj 10:00

Måndag 14 juni 10:00

Vid akut ärende sammanträder gruppen.

Ingeman bokar föreningsgården.