Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Texten har reducerats ner till aktuella frågeställningar. Vi har tillgång till programmet Collector. Vi kan nu där namnsätta alla brunnar som filmats, lägga till saknade brunnar vilka är ett 40-tal, samt införa underhållsintervall, se punkt 61 0ch 62. Detta sker i ett separat datalager ovanpå kartmaterialet. Vi avser att senare att skapa ytterligare kartlager för rör mellan brunnarna och diken. Vi behöver upprätta ett avtal med Tyréns kring för licenser för programmet och lagring av inlagda data.

Status: Löpande

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4). En koppling till närliggande fastighets beteckning är lämpligt.

Status: Löpande

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

Status: Löpande

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

FÄ har höjt vägen för att ansluta till en nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas i den grop som uppstått på vägen ovanför höjningen.

Vägen skall återställas till tidigare nivå genom att pålagt material skrapas ner mot backens slut så att vattnet kan rinna bort och det skarpa krönet försvinner.

Status: Återtagen från Styrelsen - Löpande

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut. Materialet är delvis utlagt och vi avvaktar resultatet. Vid samtal med Omax så föreslår han att marken får sätta sig till våren. Därefter vidtas lämpliga åtgärder.

Status: Löpande

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Djupdalsvägen 3, SB 8:279, Nybyggnad                           ?

Elektriska gatan 37, SB 8:344, Rivning-nybyggnad         ?

Fregattvägen 1, SB 8:482, Rivning-nybyggnad                ?

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad *               ?

Idrottsvägen 12, AV 7:86, Nybyggnad                             Stig

Pråmstigen 6, SB 8:355, Tillbyggnad                                ?

Skutvägen 8, SB 8:204, Rivning-nybyggnad                      ?

Typografstigen 12, SB 8:34, Tillbyggnad                         Stig

Utsiktsvägen 4, AV 7:114, Rivning-nybyggnad                Gunnar

Årstahavsbads Vägen 113, SB 8:516, nybyggnad            Ingeman

*= ÅHS kan yttra sig, ser dock ingen anledning till detta.

Status: Löpande

84. Återfunna brunnar vid Kostervägen och Lotsvägen 5

Ingeman och Ryda var på jobb på Kostervägen och tog fram en fyra DV-brunnar, därefter kontrollerades Lotsvägen 5. En brunn på Kostervägen höjdes. En tomtpinne saknas på Kostervägen och skall sökas fram. Om den behöver sättas ut på nytt så är det FÄs ansvar. Det finns en brunn inne på fastigheten vid Kostervägen.

Status: Löpande

85. Stopp i DV-brunn på Rönnskärsstigen

Är full och omringad av en sjö. Var det ispropp, vattenmättat eller stopp?

Skall kontrolleras, filmas och vid behov spolas och rensas.

Status: Löpande

87. Fröstads dike utmed gamla vägen - Dikningsföretag Eriksberg

Utreds, släpper inte vattnet, stopp någonstans? Faller in under dikningsföretag för Eriksberg.

Vilka är Fröstads planer för området, kommande underhåll. Vi är beroende för vårt DV att det fungerar.

Status: Lämnas till Styrelsen för hantering/bedömning.

89 Sven Wallander 47 vatten rinner över vägen in på tomten

Kontrolleras på plats. Undersöker om ledning kan dras under vägen till dike på tomten.

FÄ tillfrågas. Inspektion har skett på plats. Vi har undersökt om vi kan gå med ett öppet dike till brunnen vid Badvägen. Det kommer att fungera under förutsättning att en befintlig spricka i berget vidgas. Kommer ske med snigeldynamit. FÄ informerad om att vi går runt och inte under vägen.

Status: Löpande

 

90 Gamla vägen 27 stopp i röret under infarten

FÄ ombedd att hålla röret öppet.

Status: Löpande

 

91 Lotsvägen 5 vatten rinner ut på vägen.

FÄ vidtalas om problemet. Kontrolleras på plats.

Status: Löpande

 

92 Trollstigen 3 får vatten på tomten från nr 5

Kontrolleras på plats. Möjligen kan befintliga brunnar A, B och C på ritningen utnyttjas.

Dikningsarbete är påbörjat enligt ritning.

Status: Löpande

 

94 Gällande mandat för dagvattengruppen skall utredas

När dagvattenproblem uppstår och dagvattengruppen försöker lösa dessa uppstår av och till diskussioner med fastighetsägare som inte vill acceptera gällande lag LOD eller anvisningar från REV. Vilka juridiska/lagliga befogenheter har då DV-gruppen att ålägga FÄ att åtgärda problemet? Stig rådfrågar Kommunen, Rev och VillaÄgarna. Har nu vidtalat Kommunens olika tekniska och juridiska instanser. Varje år har den specificerade budgeten godkänts av stämman. Det betyder rent juridiskt att alla FÄ har accepterat kostnaden och därmed även inklätt sig ansvaret för nödvändiga åtgärder i Samfälligheten. Ökat permanentboende ger ökade kostnader för investeringar och underhåll av gemensamt ägda delar som skall bäras solidariskt av samfällighetens delägare. Stig kommer att vidtala även REV.

Status: Löpande

95 Styrelsen skall tillskriva alla som fått nya bygglov

När nya bygglov beviljas skall styrelsen i ett välkomnande vänligt brev underrätta FÄ om sina skyldigheter att ta hand om sitt dagvatten enligt LOD.

Status: Löpande

 

97 Rör under vägen vid Ryttarstigen

Enligt hörsägen och tradition så skall det finnas ett rör under Ryttarstigen i Konstnärsstigens förlängning. Det ansluter till Fröstads dike vid sidan av Ryttarstigen 6. Vi söker åt röret och ser om det kan användas för att leda bort vattnet ur diket.

Status: Löpande

 

99 Märka upp trumögon i vårt kartmaterial

Vi har ett antal trummor som går under våra vägar där öppna diken finns. Dessa skall läggas in i DV-kartan och i underhållsplanen

Status: Löpande

100 Sven Wallanders Väg 50 får in vatten på tomten från vägen

Jag är nya ägaren av Sven Wallanders Väg 50. Under hösten insåg vi att gräsmattan blir blöt och vattnet stannar kvar. Det innebär att det knappt går att använda trädgården under höst/vinter på grund av vatten och lera. Information på ÅHS hemsida har jag läst och förstår att man tillämpar LOD. Jag tog in en entreprenör, H&M mark och anläggning, och diskuterade möjligheterna för dränering lokalt på tomten.

Hans förslag var: Gräva en provgrop 1m djup och kolla hur högt grundvattnet står. Hålet fylldes över 2 dygn totalt upp till markytan. Han säger därför att det inte kommer fungera att ha en stenkista på tomten för att ta hand som vattnet. 

Entreprenören ser inga andra möjligheter för att ta hand om vattnet lokalt. Han föreslog för mig att diskutera med styrelsen/dagvattengruppen om möjligheten att använda dagvatten-systemet. Det finns ett dike vid gatan som man potentiellt kan använda. 

Hur ser möjligheterna ut för mig att använda samfällighetens system, eller kan du tipsa om andra alternativ eller folk att prata med? Stig har vidtalat FÄ och bestämmer ett möte senare till våren.

Vid möte med FÄ överenskoms att han kan använda diket, anslutning en meter från trumögat.

Status: Löpande

101 Hål i marken på stora parkeringen

Nedanför stora parkeringen vid lilla sopskåpet, ungefär mitt för parkeringen, är det stort hål i marken ca 2 x 2 meter, där i hålet ligger en kupolbrunn med anslutande rör. Alltså på gräsytan nedanför staketet. Dess funktion och varför det anlagts skall utredas.

Status: Löpande

102 Utsiktsvägen/Arkitektvägen

Ryda har ett observerat ett problem på Utsiktsvägen/Arkitektvägen. Vatten samlas vid regn. En ny brunn anläggs och kopplas till befintlig DV-ledning på Arkitektvägen.

Status: Löpande

103 Utsiktsvägen/Arkitektvägen

Att slamsuga våra brunnar och deponera det som sugs upp har visat sig vara mycket kostsamt. Vi skall därför undersöka möjligheten, i de fall det går, att själva spola med högtryck försedd med rensslang. Med 15 meter slag och möjligheten att spola från två håll så kan vi möjligen minska antalet slamsugningar.

Status: Löpande

105 Loggvägen 8-10 får in vatten

Ett rör har lagts förbi den gamla infiltrationen på tomten ner till diket mot allmänningen.

Status: Avslutat

 

106 Loggvägen 8-10 diket mot allmänningen

Eventuellt rensas diket om arbete skall utföras på FÄs tomt. Idag kan vi inte komma in med maskin utan att köra över tomten.

Status: Löpande

 

107 Lotsvägen och Kostervägen, brunnar saknas i vägen.

Vi försöker hitta åt dem med metaldetektorn för att kunna mätas in i kartan.

Status: Löpande

 

Kommande möten är bokade andra måndagen i månaden enligt:

Måndag 10 maj 10:00

Måndag 14 juni 10:00