Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Texten har reducerats ner till aktuella frågeställningar. Vi har tillgång till programmet Collector. Vi kan nu där namnsätta alla brunnar som filmats, lägga till saknade brunnar vilka är ett 40-tal, samt införa underhållsintervall, se punkt 61 0ch 62. Detta sker i ett separat datalager ovanpå kartmaterialet. Vi avser att senare att skapa ytterligare kartlager för rör mellan brunnarna och diken. Vi behöver upprätta ett avtal med Tyréns kring för licenser för programmet och lagring av inlagda data. Göran samordnar ett möte med Tyrens 2021 05 17 kl 11:30 till 13:00 där Göran, Gunnar och Stig deltar. Ingeman medföljer som observatör. Ett separat protokoll B är upprättat för de kompletterande uppgifter som Tyréns fick vid mötet. Göran jagar på dem, vi efterlyser utlovade åtgärder.

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4). En koppling till närliggande fastighetsbeteckning är lämpligt.

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

Ansvarig: Ingeman/Gunnar/Stig

Status: Löpande

67. Dvärgstigen 3 levererar DV till vägen som skadas

Utlovade åtgärder har inte utförts. Stig stöter på och meddelar att det skall vara utfört inom en månad. ÅHS utför det annars på FÄs bekostnad.

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

FÄ har höjt vägen för att ansluta till en nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas i den grop som uppstått på vägen ovanför höjningen. Vägen skall återställas till tidigare nivå genom att pålagt material skrapas ner mot backens slut så att vattnet kan rinna bort och det skarpa krönet försvinner. Mycket vatten kommer in på tomten över vägen till nr 35. Det kommer från nr 28 och nr 30. Stig vidtalar FÄ kring åtgärder efter att de rensat sina berg på tomterna. En diskussion har varit och det finns förslag på lösning. Stig kontaktar Omax. – Vilande i väntan på att vattenfall drar fram el. Vi gör en tillfällig lösning. Stig talar med FÄ på nr 28 0ch 30 om det vatten som kommer från deras tomter.

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut. Materialet är delvis utlagt och vi avvaktar resultatet. Vid samtal med Omax så föreslår han att marken får sätta sig till våren. Därefter vidtas lämpliga åtgärder. Stig kontaktar Omax angående dränering högre upp.

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Djupdalsvägen 3, SB 8:279, Nybyggnad                                Stig

Elektriska gatan 37, SB 8:344, Rivning-nybyggnad                ?

Fregattvägen 1, SB 8:482, Rivning-nybyggnad                       ?

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad*                      Ingeman

Pråmstigen 6, SB 8:355, Tillbyggnad                                       ?

Årsta Havsbadsvägen 36, SB 7:147, Rivning-nybyggnad*    Stig

*= ÅHS kan yttra sig, ser dock ingen anledning till detta.

87. Fröstads dike utmed gamla vägen - Dikningsföretag Eriksberg

Utreds, släpper inte vattnet, stopp någonstans? Faller in under dikningsföretag för Eriksberg.

Vilka är Fröstads planer för området, kommande underhåll. Vi är beroende för vårt DV att det fungerar. Möte har skett med Fröstad, ett separat protokoll A har upprättats. Göran bevakar svar från kommunen kring ägande och underhållsansvar. Detta är akut eftersom det avvattnar hela norra delen av ÅH. Så länge stoppen uppstår så har området problem. Se även punkt 110. Göran har fortsatt att utreda ägarförhållande/markarendatorer.

89 Sven Wallander 49 vatten rinner över vägen in på tomten

Kontrolleras på plats. Undersöker om ledning kan dras under vägen till dike på tomten.

FÄ tillfrågas. Inspektion har skett på plats. Vi har undersökt om vi kan gå med ett öppet dike till brunnen vid Badvägen. Det kommer att fungera under förutsättning att en befintlig spricka i berget vidgas. Kommer ske med snigeldynamit. FÄ informerad om att vi går runt och inte under vägen. Stig vidtalar FÄ på Bergastigen 43. FÄ informerad och införstådd med vad som gäller om vatten kommer in från grannen.

 

92 Trollstigen 3 får vatten på tomten från nr 5

Kontrolleras på plats. Möjligen kan befintliga brunnar A, B och C på ritningen utnyttjas.

Dikningsarbete är påbörjat enligt ritning. Skall följas upp vid ett kraftigare regn. Ryda kollar upp om en vall utmed dassgången kan förbättra situationen.

95 Styrelsen skall tillskriva alla som fått nya bygglov

När nya bygglov beviljas skall styrelsen i ett välkomnande vänligt brev underrätta FÄ om sina skyldigheter att ta hand om sitt dagvatten enligt LOD.

 

99 Märka upp trumögon i vårt kartmaterial

Vi har ett antal trummor som går under våra vägar där öppna diken finns. Dessa skall läggas in i DV-kartan och i underhållsplanen

101 Hål i marken på stora parkeringen

Nedanför stora parkeringen vid lilla sopskåpet, ungefär mitt för parkeringen, är det stort hål i marken ca 2 x 2 meter, där i hålet ligger en kupolbrunn med anslutande rör. Alltså på gräsytan nedanför staketet. Dess funktion och varför det anlagts skall utredas. Kommunen utreder vems ansvaret är.

102 Utsiktsvägen/Arkitektvägen

Ryda har ett observerat ett problem på Utsiktsvägen/Arkitektvägen. Vatten samlas vid regn. En ny brunn anläggs och kopplas till befintlig DV-ledning på Arkitektvägen. Brunnen sugs ur vid nästa tillfälle vi har en sugbil i ÅH.

 

107 Lotsvägen, Kostervägen och skutvägen – brunnar saknas i vägen.

Vi försöker hitta åt dem med metalldetektorn för att kunna mätas in i kartan.

 

110 Stopp i huvuddiket vid parkeringen Videnäsvägen

När parkeringen utvidgades för Utöborna och allmänheten så lades ett krondike igen. Det hindrar avrinningen vid kraftigt regn. Om detta beror på för dålig dimension eller om det är igensatt vet vi inte. Resultatet blir stora översvämningar på FÄs tomter. Kommunen äger marken och möjligen är det Skärgårdsstiftelsen som gjort jobbet. Vi måste undersöka vem som har ansvaret för detta dike som avvattnar stora delar av våra västra områden, norr Torgvägen, öster om Baberarstigen, Köpmansstigen, Vår Bodstadsväg  . . . mm. Stoppet ställer till stora problem eftersom vattnet i våra DV-system inte kan avledas utan stiger. Gallret är nu borttaget, men det måste rensas bort löst kringliggande material så att det inte följer med in i trumman.

Måste utredas vem som är huvudman vilket pågår med kommunen.

 

Nedanstående punkter är en följd av punkt 110 ovan. När 110 löses är dessa åtgärdade.

111 Torgvägen 25 vatten rinner in på tomten

112 Diket vid Barberarstigen med anslutning av rör från Köpmanstigen

113 Diket vid under vägen vid förlängningen av Vår Bostads väg

114 Trumma över tomt Vår Bostads väg väster Nr 30 SB1:58

115 A Vatteninträngning på tomt Mellanstigen 10

Det tränger in vatten från den rensade allmänningen mellan Blockstigen 10 och 12. Det finns ett dike utmed Blockstigen 8 som tycks svämma över. Brunnen vid tomtgränsen till Mellanstigen 10 bör sänkas c:a 30 cm och dikets sista del, 5 m, bör göras djupare så att vattnet hamnar i brunnen. Brunn och rör därifrån fungerar väl och har god kapacitet.

115 B Vatteninträngning på tomt Blockstigen 10

Samma problem som i 115 A. FÄ får möjligen in vatten längst ner på sin tomt, vatten som rinner över till grannen på mellanstigen 10. Vi åtgärdar 115 A och räknar med att 115B därmed löser sig. Ingeman och Stig har besökt platsen och talat med båda FÄ. De är med på att vi åtgärdar på föreslaget sätt. FÄ på Mellanstigen 10 får även tillåtelse att ansluta, via sandfälla på den egna tomten, till brunnen.

116 Rör under infart vid Mellanstigen 4

Tillför samma problem som 115, här behövs nya rör. Ingeman tar in anbud på byte av ledningen nedströms 115 som är blockerad av inträngande rötter samt delvis av uttjänta betongrör.

 

117 Filmning av rör från brun enligt 115

Det är varierande rör av plast och betong som delvis har inväxt av rötter. Det skall utvärderas om något behöver göras efter att vi sett resultatet av sänkningen av brunnen enligt punkt 115. Punkten 116 utgår därmed tills vidare.

 

118 Problem vid nybyggnation vid Utsiktsvägen 4

Under byggnationstiden är tomten hårdgjord. Det har dock alltid runnit ner vatten till grannen. Vi har haft detta problem uppe förut. Har diskuterat detta med Texas förr om hur det skall kunna lösas. Med rör över grannens tomt. Problemet uppstår vid häftiga regn. Ingeman har vidtalat FÄ i går, han ska åtgärda problemet. Vi avvaktar hur det går.

119 Kuttervägen 5 har DV-problem

VI undersöker varför och ser om lämplig åtgärd kan vidtas. Vidare så har vägen höjts av kommunen och flyttas ut så att en tomtgränspinne finns i vägen.

 

120 Västra Parkvägen 24/Fiskarstigen

Vatten rinner in från vägen. Brunn finns tillgänglig längst ner. Vi undersöker vad som kan göras.

121 Diket vid Barberarstigens förlängning blockeras eventuellt av rör över tomt

Skall filmas för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Kommande möten är bokade andra måndagen i månaden enligt:

4 augusti klockan 10:00

13 september klockan 10:00

11 oktober klockan 10:00

8 november klockan 10:00

6 december klockan 10:00

Vid akut ärende sammanträder gruppen.