Dagvattenprojekt

 

37. Hur hantera dokumentation?

Texten har reducerats ner till aktuella frågeställningar. Vi har tillgång till programmet Collector. Vi kan nu där namnsätta alla brunnar som filmats, lägga till saknade brunnar vilka är ett 40-tal, samt införa underhållsintervall, se punkt 61 0ch 62. Detta sker i ett separat datalager ovanpå kartmaterialet. Vi avser att senare att skapa ytterligare kartlager för rör mellan brunnarna och diken. Vi behöver upprätta ett avtal med Tyréns kring för licenser för programmet och lagring av inlagda data. Göran samordnar ett möte med Tyrens 2021 05 17 kl 11:30 till 13:00 där Göran, Gunnar och Stig deltar. Ingeman medföljer som observatör. Ett separat protokoll B är upprättat för de kompletterande uppgifter som Tyréns fick vid mötet. Göran jagar på dem, vi efterlyser utlovade åtgärder. Har nu till Göran utlovas levereras denna vecka(V37). Vi kommer ha ett avstämningsmöte med dem 2021 10 29 klockan 12:00-13:00. Då går vi igenom gjorda ändringar och hur vi kan använda olika lager för olika objekt i våra kartor.

Status: Löpande

61. Namnsättning av våra DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra diken skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Delas upp i fyra områden ÅH norr(1) och ÅH söder(2) om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. I Karlslund benämna områdena Karlslund väster(3) och Karlslund öster(4). En koppling till närliggande fastighetsbeteckning är lämpligt.

Status: Löpande

 

62. UH-plan för underhåll av DV-brunnar och diken.

Vår underhållsplan för våra DV-brunnar skall uppdateras. Kontroll av status var annat år. Lämpliga åtgärder för att hålla dem fria görs efter behov. Urgrävning med skopa alternativt slamsugning/spolning. 60-tal brunnar har öppnats, varav c:a 30 har rännsats med skopa. Slamsugning återstår när alla brunnar har lokaliserats och inspekterats. Även detta delas upp i fyra områden norr och söder om Årsta Havsbadsvägen samt delas vid bron vid nedfarten till Utöbryggan mellan centrala ÅH och Karlslund. DV-brunnarna namnsätts efter den fastighet som ligger närmast med förtydliganden som. Vid, mitt för, xx meter N, Ö, S, V. eller annat specifikt riktmärke på platsen. Gunnar överlämnade ett förslag på hur det skulle kunna läggas upp.

Kostnad: Utförs av gubbsen och inhyrd slamsugare. Det har framkommit att det finns möjlighet att lägga in diken och nya uppgifter i det materiel vi får från drönarfotograferingen. Vi undersöker om det är en bättre väg än att göra en egen underhållsplan. Stig ber Göran om hjälp att detta kan ske när materialet från drönarflygningen överlämnas till oss.

Status: Löpande

67. Dvärgstigen 3 levererar DV till vägen som skadas

Utlovade åtgärder har inte utförts. Stig stöter på och meddelar att det skall vara utfört inom en månad. ÅHS utför det annars på FÄs bekostnad. FÄ har påmints och lovat åtgärd före nästa möte. Redovisning av vald lösning och fotodokumentation kommer att ske. DV-gruppen övertar ärendet och kopplar in en konsult på FÄs bekostnad. Stig meddelar beslutet. FÄ har vidtagit åtgärder som förmodas lösa problemet. Punkten avslutas och återupptas om det inte fungerar.

Status: Följs upp

68. Vägen höjd vid Typografstigen av FÄ

FÄ har höjt vägen för att ansluta till en nyanlagd infart. Detta resulterar i att vatten samlas i den grop som uppstått på vägen ovanför höjningen. Teknisk lösning har tagits fram. FÄ har eget förslag. En konsult kopplas in, på FÄs bekostnad, för att analysera vattenflödet. Frågan har överlåtits för bedömning till ÅHS Styrelse. Styrelsen har beslutat att vägen skall återställas. Material flyttas från utfyllnaden nere i backen till gropen i vägen ovanför bergsklacken. Lämplig entreprenör anlitas snarast. ÅHS sköter vägarna och varje FÄ har att sköta sina tomter. Omax har fått uppdraget, men föreslår en annan lösning: Fyll upp mellan backen och bergsknallen. Schakta sedan ur nedanför så att övergången inte blir så brant. Talade med Omax om Typografstigen. Vi är överens om att det inte blev helt lyckat.

Han har sänkt vägen efter bergsknallen c:a 15 cm och dragit ner materialet till backens slut för att få ett rundare krön. Han föreslår att vi ber gubbsen spränga bort 10-15 cm av bergsknölen på vänster sida med snigeldynamit. Det borde kunna vare en tämligen enkel åtgärd. Vi lägger sedan på ytterligare ett lass och skevar vägen åt vänster. Vi lägger då även på Johns infart lite så kommer han inte få några problem för någon meter i så har han en höjdpunkt på sin tomt. Vägen skall återställas till tidigare nivå genom att pålagt material skrapas ner mot backens slut så att vattnet kan rinna bort och det skarpa krönet försvinner. Mycket vatten kommer in på tomten över vägen till nr 35. Det kommer från nr 28 och nr 30. Stig vidtalar FÄ kring åtgärder efter att de rensat sina berg på tomterna. En diskussion har varit och det finns förslag på lösning. Stig kontaktar Omax. – Vilande i väntan på att vattenfall drar fram el. Vi gör en tillfällig lösning. Stig talar med FÄ på nr 28 0ch 30 om det vatten som kommer från deras tomter. Ryda skapar en tillfällig en mittfåra på vägen förbi nr 28/30 och över krönet. Vidare sänks upphöjningen utan för infarten till 32. Slutlig lösning när vattenfall lagt ner el till nr 39. Föreslagna åtgärden har vidtagits för att lösa problemet. Aktualiseras om så behövs efter att vattenfall lagt ner sin ledning.

Status: Följs upp

78. P-platsen vid Sven Wallander/Idrottsvägen

Omax väger av och ger förslag på lämplig åtgärd. Utföres av Omax snarast möjligt. Material för utförandet har lagts upp och skall nu läggas ut. Materialet är delvis utlagt och vi avvaktar resultatet. Vid samtal med Omax så föreslår han att marken får sätta sig till våren. Därefter vidtas lämpliga åtgärder. Stig kontaktar Omax angående dränering högre upp. Bör övervägas om vi skall dränera hele parkeringen och skapa ett fall mot diket och en dränering vid mittdelningen av parkeringen. Ingeman stöter på Omax.

Status: Löpande

82. Aktuella bygglov inom Årsta Havsbad

Under denna punkt kommer dagvattengruppen löpande föra upp aktuella bygglov. DV-gruppen kommer bevaka hur DV-problemen löses och om behov uppkommer undersöka möjliga tekniska lösningar. DV-gruppen tar dock inte något ansvar för att en lösning kan finnas.

Djupdalsvägen 3, SB 8:279, Nybyggnad                                Stig

Gamla Vägen 8, AV 7:68 Rivning-nybyggnad*                      Ingeman

Årsta Havsbadsvägen 36, SB 7:147, Rivning-nybyggnad*    Stig

*= ÅHS kan yttra sig, ser dock ingen anledning till detta.

Status: Löpande

87. Fröstads dike utmed gamla vägen - Dikningsföretag Eriksberg

Utreds, släpper inte vattnet, stopp någonstans? Faller in under dikningsföretag för Eriksberg.

Vilka är Fröstads planer för området, kommande underhåll. Vi är beroende för vårt DV att det fungerar. Möte har skett med Fröstad, ett separat protokoll A har upprättats. Göran bevakar svar från kommunen kring ägande och underhållsansvar. Detta är akut eftersom det avvattnar hela norra delen av ÅH. Så länge stoppen uppstår så har området problem. Se även punkt 110. Göran har fortsatt att utreda ägarförhållande/markarendatorer.

Status: Lämnas till Styrelsen för hantering/bedömning.

89 Sven Wallander 49 vatten rinner över vägen in på tomten

Kontrolleras på plats. Undersöker om ledning kan dras under vägen till dike på tomten.

FÄ tillfrågas. Inspektion har skett på plats. Vi har undersökt om vi kan gå med ett öppet dike till brunnen vid Badvägen. Det kommer att fungera under förutsättning att en befintlig spricka i berget vidgas. Kommer ske med snigeldynamit. FÄ informerad om att vi går runt och inte under vägen. Stig vidtalar FÄ på Bergastigen 43. FÄ informerad och införstådd med vad som gäller om vatten kommer in från grannen. Träd behöver fällas för att grävmaskinen skall komma fram. Uppgiften ges till Gubbsen. Träden har tagits bort och det är klart för Omax att börja gräva/spränga. Ingeman stöter på Omax.

Status: Löpande

 

92 Trollstigen 3 får vatten på tomten från nr 5

Kontrolleras på plats. Möjligen kan befintliga brunnar A, B och C på ritningen utnyttjas.

Dikningsarbete är påbörjat enligt ritning. Skall följas upp vid ett kraftigare regn. Ryda kollar upp om en vall utmed dassgången kan förbättra situationen.

Status: Bevakas vid häftigt regn

101 Hål i marken på stora parkeringen

Nedanför stora parkeringen vid lilla sopskåpet, ungefär mitt för parkeringen, är det stort hål i marken ca 2 x 2 meter, där i hålet ligger en kupolbrunn med anslutande rör. Alltså på gräsytan nedanför staketet. Dess funktion och varför det anlagts skall utredas. Kommunen/Trafikverket utreder vems ansvaret är. Ingeman sköte på via mail. De måste då registrera ett ärende och kan inte glida undan att lösa frågan. Vi filmar röret för att se vart det tar vägen.

Status: Löpande

102 Utsiktsvägen/Arkitektvägen

Ryda har ett observerat ett problem på Utsiktsvägen/Arkitektvägen. Vatten samlas vid regn. En ny brunn anläggs och kopplas till befintlig DV-ledning på Arkitektvägen. Brunnen sugs ur vid nästa tillfälle vi har en sugbil i ÅH.

Status: Löpande

 

110 Stopp i huvuddiket vid parkeringen Videnäsvägen

När parkeringen utvidgades för Utöborna och allmänheten så lades ett krondike igen. Det hindrar avrinningen vid kraftigt regn. Om detta beror på för dålig dimension eller om det är igensatt vet vi inte. Resultatet blir stora översvämningar på FÄs tomter. Kommunen äger marken och möjligen är det Skärgårdsstiftelsen som gjort jobbet. Vi måste undersöka vem som har ansvaret för detta dike som avvattnar stora delar av våra västra områden, norr Torgvägen, öster om Baberarstigen, Köpmansstigen, Vår Bodstadsväg  . . . mm. Stoppet ställer till stora problem eftersom vattnet i våra DV-system inte kan avledas utan stiger. Gallret är nu borttaget, men det måste rensas bort löst kringliggande material så att det inte följer med in i trumman.Måste utredas vem som är huvudman vilket pågår med kommunen. Göran har fortsatt dialog. Bör övervägas om det skall anläggas ett öppet dike på baksidan av fastigheterna vid Vår Bostads Väg. Det kommer då behövas en enkel bro för gångtrafik längst ner på parkeringen.

Status: Löpande

 

Nedanstående punkter är en följd av punkt 110 ovan. När 110 löses är dessa åtgärdade.

111 Torgvägen 25 vatten rinner in på tomten

112 Diket vid Barberarstigen med anslutning av rör från Köpmanstigen

113 Diket vid under vägen vid förlängningen av Vår Bostads väg

114 Trumma över tomt Vår Bostads väg väster Nr 30 SB1:58

121 Diket vid Barberarstigens förlängning blockeras eventuellt av rör över tomt

Skall filmas för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.

Status: Löpande

 

120 Västra Parkvägen 24/Fiskarstigen

Vatten rinner in från vägen. Brunn finns tillgänglig längst ner. Vi undersöker vad som kan göras.

Inspekterades på plats efter dagens DV-möte. Lämplig åtgärd för anslutning till befintlig brun skall vidtas.

Status: Löpande

121 Inköp av egen utrustning för filming av DV-ledningar

En enda filmning som utförs av extern entreprenör kostar c:a 10.000:- kronor. En egen utrustning kan inköpas för detta belopp. Vi utför det då själva och behöver inte överväga från fall till fall nödvändigheten. Vi kan då alltid förvissa oss om status på tveksamma ledningar. Ingeman äskar pengar av styrelsen. Monica undersöker olika alternativ av utrustning. Ingeman har undersökt inköp av lämplig utrustning. Inköp har skett och Monica/Ryda/Stig skall utbildas i användandet. Ingeman sänder länk så vi kan börja läsa på bruksanvisningen.

Status: Tas i bruk

Kommande möten är bokade andra måndagen i månaden enligt:

8 november klockan 10:00

6 december klockan 10:00

Vid akut ärende sammanträder gruppen.