Information för fastighetsanslutning till ÅHS dagvattennät

pumpdagvatten

Bild: Exempel på sandfång (den med vatten i).

Samfällighetens (ÅHS) dagvattennät består av brunnar samt diken och ledningar som leder vattnet ner till Horsfjärden på några ställen. Inom den budget som årsstämman fastslagit kan nätet utvidgas efter behov och möjlighet (om genomförbart) att kunna nås från fastigheter som önskar ansluta.

Grundregeln är ett Lokalt Omhändertagande av Dagvattnet inom fastigheten (LOD) med ett tydligt ansvar för den enskilde fastighetsägaren.

I sådana fall där förutsättningarna för LOD är begränsade är dock ÅHS berett att så långt som möjligt underlätta för en anslutning till det gemensamma ledningsnätet. Därvid gäller följande riktlinjer:

  • Fastighetsägaren informerar ÅHS om önskemål att ansluta.
  • ÅHS undersöker möjligheten att ansluta till befintligt dagvattennät eller om en ny gren måste anläggas.
  • Anslutning kan tillåtas om ÅHS bedömer att det finns fullgod flödeskapacitet från ÅHS:s anslutningsplats. Vatten från fastigheten får alltså inte rinna ut via samfälld mark eller väg, inte heller till annan fastighet.
  • Det ska finnas en dagvattenbrunn med sandfång som ligger före anslutningen till ÅHS ledningsnät. Detta gäller om ledningen mynnar i ledning eller brunn.
  • Ansvar för att anslutningen upprättas på ett sakkunnigt sätt ligger hos fastighetsägaren och odelat ansvar för eventuella skador.
  • ÅHS kan efter information och förfrågan tillåta att fastighetsägaren anlitar en entreprenör som ansluter till brunn eller ledning. Fastighetsägaren hålls då av ÅHS ansvarig för entreprenörens arbete. Eventuella skador på ÅHS egendom skall regleras genom avtal mellan fastighetsägaren och dennes entreprenör.
  • Entreprenören skall informeras om förutsättningarna för arbetet innan offertgivning för att ha bedömt möjligheten som god att genomföra dessa utan att skada ÅHS befintliga egendom.

2016-04-07, ÅHS/Dagvattengruppen