Parkeringsreglemente för Årsta Havsbad

Beslutat vid årsstämman 2012

§ 1

Generellt parkeringsförbud råder inom samfällighetens hela vägnät.

Vid överträdelse uttages av kommunen fastställd kontrollavgift.

§ 2

Parkeringsplatser för personbil och motorcykel på samfälld mark finns av tre slag:

a) De för allmänheten öppna p-platserna, vilka är försedda med betalautomater.

b) De iordningställda p-platser som enbart är till för samfällighetens medlemmar och deras gäster.

c) De enskilda p-platser som hyrs av medlem på särskild tilldelad bit av parkmark.

Parkering av personbil och/eller motorcykel på dessa ovan nämnda parkeringsplatser på samfälld mark är avgiftsfri under förutsättning av att fordonet är försett med fastställd dekal eller gästbricka med läsbar fastighetsbeteckning. Fordon som parkeras på de allmänna och samfällda platserna får vidare ej vara belagda med körförbud och måste vara i laga ordning besiktigade och skattade. Övrig parkering på de för allmänheten öppna p-platserna är avgiftsbelagd.

  Reserverad plats (2x5 meter) kan erhållas på de särskilt iordningsställda p-platserna (alternativ b ovan) av Samfällighetsföreningens styrelse. Skylt med fastighetsbeteckning erhålls av styrelsen och uppsättes av tillståndsinnehavaren vid den tilldelade platsen.

   De reserverade p-platserna är ej garanterat tillgängliga under vintertid (15/11 – 15/4) på grund av förväntad snömängd. Under denna tid är det fritt att stå där plats finns, dock max 7 dagar i följd p.g.a. snöröjningsbehov.

 För underhållet av enskilda p-platser på parkmark (alternativ c ovan) svarar innehavaren.

Avgift för reserverad p-plats fastställs av Samfällighetsföreningens årsstämma.

§ 3

Parkering av större fordon (lastbilar, husbilar, husvagnar, hästvagnar och liknande) får enbart ske på härför särskilt avsedda platser och alltid efter tillstånd från Samfällighetsföreningens styrelse. Efter överenskommelse med styrelsen kan dessa större fordon få stå på annan p-plats vintertid (15/11 – 15/4).

Mindre båtsläp (max-mått 2 x 5 meter) kan få stå på ordinarie reserverad p-plats.

§ 4

Icke förhyrda (ej fastighetsmarkerade) p-platser på i övrigt iordningsställda, reserverade p-platsområden  (alternativ b ovan) är avsedda för gäster till samfällighetens medlemmar. Parkering på dessa besöksplatser kräver gästbricka med tydlig fastighetsbeteckning och är då tillåten under högst 7 dygn i sträck.

§ 5

Avgift för parkering enligt § 3 och § 4 debiteras tillståndshavaren samtidigt med debitering av övriga avgifter till Samfällighetsföreningen. Erlägges inte avgift inom på betalningsavin angiven förfallodag upphör tillståndet att gälla.

§ 6

Vid uppsägning av plats gäller att nedmontera och lämna in skylt för reserverad plats till förvaltaren eller parkeringsansvarig i styrelsen.

§7

Vid försäljning av fastighet inom Årsta Havsbads Samfällighet skall p-tillståndsdekaler på fordonet avlägsnas och gästbricka återlämnas via förvaltaren eller parkeringsansvarig