För att underlätta en långsiktig förvaltning av Årsta havsbads naturmark beslöt styrelsen för Årsta havsbads samfällighet våren 2021 att upprätta en skötselplan av naturområden i Årsta Havsbad. Någon tidigare skötselplan har ej funnits vilket krävde en stor allmän inventeringsinsats. De aktuella grönområdena framgår av detaljplanen för Årsta havsbad D220 2013-03-20. Dokumentet tillsammans med planbeskrivning och gestaltningsprogram utgör grunden för skötselplanen.

Catarina Johansson som är doktor i växtbiologi, projektledare är författare och ansvarig för rapporten.

Skötelplan