Sammanfattning av styrelsemöte 2016-07-04

Förvaltning

Tillsynsman rapporterade att lerhålet i Karlslund repat sig och att ett geonät är utlagt.

Några badgäster har uttryckt önskan om en dusch vid Stora badet för att kunna skölja av sig alger mm. SMOHF anser att vi då måste ha ett avlopp, vilket vi av kostnadsskäl inte installerar.

Sommarungdomarna jobbar på bra med framförallt slyrensning av diken.

Ett antal bojar ska köpas in för att märka ut fundament mellan bryggorna vid stora badet, så ingen gör sig illa.

Ekonomi

Likviditeten är god i sin helhet.
Ordföranden och kassören får fortsatt mandat av styrelsen att utreda frågan om nya hyresavtal och hyreshöjningar och vad som ska ske med lägenhet 1 som behöver en ordentlig restaurering.

Trafik och parkering

Bättre och tydligare skyltning på hyrda parkeringsplatser behövs. Parkeringsansvarige utreder kostnaden för nya och bättre skyltar.

Vägar och trappor

Beslöts att låta bygga en ny trappa vid Arkitektvägen då den gamla dels var sliten och dels inte går att använda pga att backen efter sprängningarna blivit brantare. Kommunen har lovat att vara medfinansiär.

Vatten

Provsvar har kommit gällande vattenprover, som visar att badvattnet är utmärkt liksom dricksvattnet förutom prov vid vattenverk 1 som är ”tjänligt med anmärkning”. Nästa prov tas i augusti.

Dagvatten

Styrelsen beslöt enligt dagvattengruppens förslag att ”Diken och vägtrummor utmed våra vägar förs i ÅHS budget till underhållsplan för vägar. Diken i skog och mark samt i ÅHS:s ledningar över enskild fastighet förs till underhållsplan för dagvatten.”

Information

Mariannes text ”Vi i Årsta Havsbad” godkändes och ska läggas ut på hemsidan. Texten informerar medlemmarna om deras rättigheter och skyldigheter.

Rundvandring för nya i styrelsen ska ske den 10 juli. Besök bl a i våra vattenverk, pumphus och Materialgård är inplanerat.

/ Marianne Rocklind