Sammanfattning av styrelsemöte 2016-09-05

Förvaltning
Tillsynsman rapporterade om utförda arbeten; skräp och frigolit är bortplockat, diken rensade, diverse målning utförd, spång breddad vid Simmarstigen och kravallstaket är inköpt för ev avstängningar.

Fortsatt arbete för tillsynsman och ”gubbsen” är att följa Byggruppens protokoll 2, vilket föreskriver behovet av renovering av torgets lägenheter utvändigt som hängrännor, stuprör, nya vindskivor mm.

Styrelsen beslöt att iordningsställa en p-plats för handikappade nere vid Karlslunds bad och nere vid Strandstigen. Beslöts även att en anslagstavla ska sättas upp på bastuns västra kortsida med relevant information för alla badgäster.

Röjning av sly utmed våra vägar fortsätter då kommunen klagat ang de skador deras fordon får av utstickande grenar från tomterna. Marianne ser till att info till fastighetsägare kommer in på hemsidan om deras skyldigheter att själva klippa av sina grenar och hålla rent utanför staket.

Hyresfastigheter och hyresgäster
Styrelsen beslöt av rättviseskäl att alla hyresgäster ska betala samma kvadratmeterpris i hyra när det gäller lägenheterna samt ha årskontrakt. Kommunen kräver VA-anslutning men styrelsen avser att endast byta ut sommarvattnet mot kommunalt vatten och annat avlopp. Det blir hyreshöjningar men egentligen ingen standardförbättring.

Café/Butik och Restaurang har andra villkor och även lägenhet 1 som har 3-årskontrakt. Familjerna Holm och Malmström kommer att driva en kommersiell verksamhet ”Årstafruns handel” i lägenhet 1.

Restaurangen kommer att utöka öppethållande över vintern och har därmed fått en förhöjd hyra. I butikens nya kontrakt står inskrivet om ett utökat sortiment med bl a frysvaror.

Vägar
En skylt med maxvikt 3,5 ton finns uppsatt på Trollstigen vid infarten från ÅH-vägen för att skona vägen då stora, tunga fordon har svårt att ta sig upp i den smala backen samt svänga runt i korsningen Sven Wallanders väg. Staket skadas och vägen samt dikesren tar skada.

Trafikverket har tagit kontakt med Marianne om den planerade gång-och cykelvägen från Västerhaninge till ÅH. Trafikverket har äntligen lyssnat på de berörda och projekterar nu gång-och cykelbanan på ”rätt sida”, vilket underlättar för fastighetsägare på den östra sidan i ÅH.

Vattensystem
Styrelsen beslöt att stänga av sommarvattnet den 17 oktober pga att det tar 2 veckor att tömma systemet.

Dagvattensystem
Diken dokumenteras löpande. Problem med igengrävda diken utmed Årsta Havsbadsvägen, vilket dagvattengruppen påpekat för Trafikverket. Trasiga dagvattenledningar t ex vid Simmarstigen lagas ständigt.

VA-etableringen
Kommunens förhoppning är att alla VA-arbeten ska vara klara nästa sommar. Återställningen kommer därefter och Marianne betar av punkt för punkt på den långa lista som överlämnats till kommunen.

Byggnader
Besiktning av alla våra pumphus har gjorts av Byggruppen. Hängrännor och stuprör behöver ses över på de 5 vi ska ha kvar med anledning av att vi behåller deras elabonnemang för ev belysning i området framöver.

Marianne och Kjell G ska träffa en konsult Johan Strömberg för att diskutera den tekniska beskrivningen inför ombyggnaden av föreningsgården, som börjar under hösten.

SRV
Marianne och SRV letar efter en plats på Torgvägen där ytterligare ett sopskåp kan placeras men har inte lyckats hittills.

Expens öppethållande
Efter sommarens utvärdering beslöt styrelsen att expen hålls öppen onsdagskvällar mellan 18.00 och 19.00 under 9 veckor från midsommar fram till skolorna börjar.

Planeringsdag
Styrelsen kommer att ägna lördagen den 22 oktober åt budgetarbete samt tillsammans med representanter från valberedningen diskutera ”Framtidsvision av Årsta Havsbads styrelse” med betoning på tillsatta arbetsgrupper ledda av en styrelseledamot, t e x dagvattengruppen som vi har redan idag.

/Marianne Rocklind