Sammanfattning av styrelsemöte 2016-10-03

Förvaltning
Björnlokor ska inventeras i området av Sirka Lisa Vähä-Lassila, som behöver hjälp av alla medlemmar med var de finns.

”Fricks väg” har nu blivit klar och ska få skyltar uppsatta vid början på Videnäsvägen och där gångbanan slutar vid Kolonivägen.

SRV har uttryckt önskemål om att samfälligheten placerar plattor framför sopskåpen på de 16 platser de finns, för att underlätta utdragning av kärlen.

Röjning av sly fortsätter utmed våra vägar.
El vid ”fyrkanten” bakom butiken har slocknat beroende på en kabelskada. Leif försöker dra en ny kabel eller måste vi köpa in ny stolpe/fundament.

Ekonomi
Resultat- och balansrapporten som är utskickad idag visar att likviditeten är god. Parkeringsintäkterna har ökat efter den fina sensommaren.


En stor utgift under vintern är om- och utbyggnad av föreningsgården.
Vi har också erhållit fakturaunderlag för VA-anslutningar för butik, restaurang och föreningsgård.

Hyresfastigheter, hyresgäster
Alla nya hyresavtal är nu påskrivna och hyreshöjningarna godkända av hyresgästerna.

Trafik och parkering
SMS-biljett går att använda på Stora parkeringen och vid Materialgården. Beslöts att P-service får i uppdrag att införa SMS-biljett även på Karlslunds parkering, Utöstigens parkering och Flottans plan.

Vägar
Gällande vägar som tidigare varit belagda med asfalt i området kommer kommunen att återställa dessa. Styrelsen har även beställt utökad asfaltering på Typografstigens västra backe, då den oftast regnar bort. Likaså vill vi ha en beläggning av Y1g på Båtstigens backe ner mot sjön, då även den regnar bort då och då. Kostnaden för dessa två backar får ÅHS stå för.

Dagvatten
Beslöts att anslag om förbudet att släppa ut sitt BDT i våra diken eller dagvattenledningar ska sättas upp på våra anslagstavlor, in på hemsidan och även in i Havsbladet.

VA-etableringen
Beslöts att Kjell G är sammankallande i den av Marianne önskade VA-gruppen som ska projektera för indragning av VA i butik, restaurang och torgets lägenheter. Sune Lagerström, Göran Johansson, Christer Reich och Bertil Lindborg ingår även.

Fiberdragning börjar nu ske i området och tyvärr kommer man vara tvungen att gräva en hel del i våra vägar under lång tid framöver.

Byggnader och brevlådor
”Gubbsen” har börjat att reparera fasaden vid expen med byte av vindskivor, stuprännor mm.

Kjell G och Peter Carlsson har gjort en jolleramp vid Sjövreten.

Kjell G kommer att lappa brevlådor som inte är ordentligt märkta med namn och adress och plocka bort dessa innan midsommar om de inte har märkts. Posten och Bring Citymail har klagat över att det är svårt att dela ut posten i vårt område, då många brevlådor saknar namn och adress.

SRV
Marianne har tagit kontakt med SRVs chef Tony Gasslander som bekräftade att det är SRV som ska rengöra kärlen och inte vi, som många andra samfälligheter får göra.

Övrigt
Marianne har varit i kontakt med 4 olika projektledare det senaste året om busskuren i Karlslund och ska ta förnyad kontakt för att få en ny.

Kjell G påpekade att många medlemmar är rädda för att träd som står på grannens tomt ska falla över deras hus. Varje fastighetsägare är skyldig att kontrollera sina träd och ta ner dem om de utgör en fara.

Vid styrelsens planeringsdag den 22 oktober kommer delar av valberedningen att närvara och syftet är att styrelsen ska diskutera sitt arbetssätt och hur man kan locka fler medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.

/Marianne Rocklind