Arbetet är koncentrerat till korsningen Vår Bostads väg och Årstahavsbadsvägen, främst på den södra sidan. 

Utfart till, eller infart från Årsta havsbadsvägen får då ske från Simmarstigen Årsta brygga via Östra Parkvägen  eller Gäddstigen.

Om det blir aktuellt med en avstängning norr om Årsta Havsbadsvägen, sker ut och infart via materialgårdens utfart via Idrottsvägen.

Under arbetet ser vår entreprenör till att det finns alternativa färdvägar.