En genomgång av alla återkommande arbetsuppgifter som gubbsen har, har gåtts igenom med respektive ansvarig i styrelsen och gubbsen. Listor har upprättats och finns anslagna i Materialgården. Ska uppdateras vid behov när nya uppgifter tillkommer och andra utgår.

Beslutades att vi inför faktura via e-post och i samband med årets fakturautskick och alla fastighetsägare uppmanas till att sända in e-postadress. De som fortsatt vill ha pappersfaktura kommer att få påslag med fakturaavgift.

Lady of Sweden, som sålde kläder på Torget förra sommaren, har inkommit med förfrågan även för i år. Beslutades att hon får stå mellan matvarubutiken och hållplatsen.

Villaägarna erbjuder kurser i samfällighetsjuridik. Den som är intresserad har möjlighet att delta. Anmälan görs till Villaägarna.

Hastighetskameran ska sättas upp igen.

Ingeman har, för representanter för Haninge  kommun, visat på de felaktigt anlagda ventiler som finns på många av våra vägar. De felaktigt anlagda ventilerna hindrar oss från att sköta vägarna på ett riktigt och effektivt sätt och måste åtgärdas.

Skada har upptäckts på Skutvägen efter vattenläcka från trumma belägen i dassgång. Skadan åtgärdad.

Hyvling av tre större vägar är beställd och ska genomföras under nästa vecka.

Ingeman har tagit fram info om ny hjullastare, den befintliga behöver bytas ut. Beslutades att Ingeman och Stig kontaktar KH Maskin i Jordbro för att teckna nytt leasingkontrakt.

Fakturering för snöröjning för Mynäsudd m fl, Utö ska göras.

Det kommer att sättas upp anslag vid postlådeställena om nya rutiner för postlådor. Information kommer också att läggas ut på hemsidan samt sättas upp på anslagstavlorna.

Dagvatten- Fortsatt tjäle har hållit tillbaka dagvattenproblemen senaste månaden. Planerade arbeten beräknas påbörjas nästa månad.

Filmning och spolning av ledningar har skett vid Badparken/slukhålet vid stora parkeringen för kartläggning varifrån vattnet kommer. Trots flera försök har man inte kommit tillrätta med varifrån vattnet kommer.

Vår Bostads Väg, norra delen, för att göra klart inför den nya dagvattenledningen/diket som ska anläggas. Filmning måste göras igen då det varit för mycket vatten i ledningarna tidigare.

Trafikverket har uppdaterat sin underhållsplan för diken och rensning av Årsta Havsbadsvägen.

Mark, park och torget  -Diskuterades var sponsortavlan ska placeras. Beslutades att sätta den på långsidan av affären mot Årsta Havsbadsvägen någonstans i mitten. Samfällighetens två tavlor ska monteras ner. 

Bryggbesiktning gjordes förra måndagen. Björn skickar protokollet till Britt-Marie. Beslutades att samrådsgruppen med Båtklubben, är Björn Neubeck styrelseledamot samt H G Ericsson, adjungerad. Offerten från Bulan angående ombyggnad av Båtstigens brygga har fortfarande inte inkommit. Per kommer att överföra info om bryggorna till Björn i samband med Pers avgång från styrelsen. Beslutades att föreslå att kommunen betalar dykning vid stränderna.

Per var ej närvarande men har skickat över material om sommarungdomarna. I dagsläget är det 22 ungdomar och 1 arbetsledare som ansökt om sommararbete.

Byggnader - Beslutades att det ska sättas upp en markis på baksidan av gamla Konsum.

Nedanför tennisbanan finns en el/telestolpe med hängande kabel. Stefan kollar upp.

Beslutades att våra två glasade tavlor på långsidan av affären ska monteras ner.

Stämman - Planering av och avstämning inför kommande stämma

Möte med Haninge kommun angående bidrag till badparkens skötsel. -Ragnhild, Britt-Marie o Ingela har haft ett första möte med kommunen för att diskutera kommunens bidrag till badparkens skötsel. Alla idéer om vad vi kan ta upp är välkomna. Ett kommande möte är planerat till 5 maj i Föreningsgården.

Konst och kulturföreningens- vårmarknad, en fråga har inkommit med en förfrågan om att få tillåtelse till låta barn få ledas på en ponny vilket bifalles.

Besök av vår förtroendevalda revisor Laila Höckne till vårt styrelsemöte den 9 maj.

Träningspass vid dansbanan - Förfrågan inkommit om att hålla träningspass vid dansbanan. Förfrågan är vidarebefordrad till Stugägarföreningen.