Styrelsemötet inleddes med ett besök av vår revisor Laila Höckne. Laila presenterade sig och berättade om sin bakgrund som godkänd revisor och styrelsen presenterade sig och sina uppgifter inom styrelsen. 

Rutiner för hur en anmälan till försäkringsbolag ska göras när olycksfallsskada inträffat ska tas fram.

Enligt nya regler från skatteverket är samfällighetsavgiften är momspliktig.

Hyresavtalen för hyror för restaurangen och affären ska ses över. Träff under juli månad för avstämning.

Vid parkeringen utanför expeditionen ska en ny skylt sättas upp. Parkering endast för behörig personal. En särskild P-tillstånd/bricka krävs. de röda och blå brickorna gäller inte på de två platserna

Skyltar till konsums gästparkering är klara och ska sättas upp.

Beslutades att de siktspeglar som finns på samfälld mark ska tas ner.

Det har tidigare gått ut brev till ett antal fastighetsägare om att de ska siktröja vid vägkorsningar. Kontakt tas med kommunen om hur man hanterar icke åtgärdade uppmaningar.

Diskuterades farthinder då det är många synpunkter från fastighetsägare. Någon har självsvåldigt tagit bort hinder och slängt i diket. Hindret är återplacerat.

Det är trafik o parkering som bestämmer om ett farthinder ska läggas ut. Man ska då samråda med vägansvarig om var på vägen det ska placeras då det kan påverka vägens beskaffenhet.

Problem med vatten på Sven Wallanders väg 49 under arbete. 

Arbetet med att lokalisera varifrån vatten kommer till ”hålet” nedanför stora parkeringen fortsätter. Likaså arbetet med ny dagvattenledning vid Vår Bostads Väg.

Enligt Lantmäteriet finns ett generellt servitut för lagda dagvattenledningar inom området.

Fråga om konsekvenser av att kommunen höjde marken med ca 50 cm vid anläggandet av Videnäs Parkering ska diskuteras med kommunen.

Kontakt har tagits med kommunen angående eventuella granbarkborreangrepp. 

Vi kontaktar kommunen för utredning.

Det finns två döda träd med fallrisk på kommunens mark. Frågan är om vi ska åtgärda kommunens skadade träd eller om dom själva ska ta hand om det. Utredning fortsätter.

Kroken som sitter längst ut på östra badbryggan ska tas bort pga skaderisken. 

 Fel på belysning i bastun åtgärdad.

Vad gäller schaktningstillståndet för byte av belysning på Årsta Havsbadsvägen har Stefan fått uppgift om några företag som ev kan lämna offert. Den tidigare lämnade offerten håller inte då materialkostnaden ökat med 30-40%. Stefan återkommer med info.

Museestugan - Tomten ägs av HSB men det ska finnas ett gåvobrev från 2005 där HSB skänker fastigheten till samfälligheten. Ragnhild försöker få fram originalet.