Referat från styrelsemöte nr 492, 2022-08-08, möte i Föreningsgården

Ny hemsida är under uppbyggnad. Siv genomför detta med bistånd av Gunnar Sjöberg. Ett dokumentarkiv ska skapas, avtal ska lagras. I den nya hemsidan finns också till möjlighet till ett ärendehanteringssystem. Man kommer också att behöva logga in på hemsidan för medlems specifik information och funktioner.

Vi ska installera digitala ytterlås på Föreningsgården, Gamla Konsum och Expeditionen.  Föreslogs och beslutades att även installera digitalt lås på innerdörren på Expeditionen. Styrelsen föreslog  och beslutade även att hänglåset till grinden på föreningsgården ska bytas till ett hänglås med kod samt att nyckel till bommen ska finnas inne i föreningsgården tillgänglig för hyresgästerna. 

Beslutades att på styrelsemöten bjuds på kaffe. Vill man ha förtäring tar man med sig eget. 

Enligt beslut från Skatteverket kommer samfällighetsavgiften att momsbeläggas nästa år. Information ska publiceras och på hemsidan och anslagstavlorna. I samband med denna info ska vi begära att få in e-postadresser för att underlätta för framtida fakturering. 

På Idrottsvägens parkering finns 93 p-platser varav 34 st är förhyrda.

Beslutades att Ola införskaffar tilläggsskylt och app om sms-parkering.

Handikapparkeringen vid Karlslundsbadet ska tas bort och bommen i backen ska låsas.  Det har visat sig att det är vanligt att fordon kör ner till badplatsen med risk för badande. Det finns handikapparkering vid stora badet. 

Det brev som skickats ut till ett antal fastighetsägare om för höga häckar/växtlighet i vägkorsningar med krav om att de ska tas ner till tillåten höjd ska följas upp med påminnelse och sista datum för åtgärd. Är det inte åtgärdat inom det angivna datumet ska ärendet översändas till kommunen och göras till ett sk tillsynsärende.

Några träd med barkborreangrepp samt döda träd har tagits ner vid Materialgården, Segelsstigen och Ekastigen. 

Det kommer att installeras brandlarm, vanlig dosa, i alla lägenheter samt inköpas brandfiltar och brandsläckare till våra lokaler.

Stefan fortsätter med arbetet med det planerade belysningsutbytet på Årsta          Havsbadsvägen. Fortfarande oklart med schaktningstillstånd. 

På två platser i området ligger elkabel i dagen. Stefan kontrollerar om något måste åtgärdas.

Damm i badparken

Inkommit önskemål från Trädgårdssällskapet (TSK) om att återskapa den damm som för länge sedan funnits i badparken.

Ragnhild föreslog att TSK skulle få genomföra etapp 1 innebärande att ta bort sly och påbörja provgrävning för att frilägga så mycket av bottenförhållandena att man kan komma med förslag om hur projektet kan fortsätta.

I beslutet nedan deltar inte Ragnhild Blomdahl eftersom hon är styrelseledamot i TSK.

Beslutades  att Trädgårdssällskapet får genomföra etapp 1 enligt ovan och att Ingeman, ansvarig för mark & park samt Catarina Johansson, adjungerad för mark och park ska närvara vid arbetena. Därefter ska TSK inkomma med förslag till eventuell fortsättning av dammprojektet för styrelsen att ta ställning till.

 Adjungerad har tillställt styrelsen en genomgång av TSK:S planer och frågor som är angelägna att besvara innan någon damm byggs. Se nedan.

”Annektering”  i strandlinjen

I våras skickades ett brev ut till fastighetsägare som placerat privat egendom i strandlinjen och uppmanades att ta bort sina ägodelar. De som ännu inte åtgärdat uppmaningen ska tillskrivas igen efter att inspektion har gjorts av mark &  park ansvarig.

 

 Kommentar till ovanstående beslut och de inlägg som gjort på facebook

 

Det kom till styrelsens kännedom att röjning genomfördes på kvällstid i veckan som gick, innan protokollet är godkänt, klart och påskrivet. 

Det har också kommit till min kännedom att det finns ett utkast till polisanmälan av en medlem i samfälligheten om den skövling som skett i badparken då den genomförts innan styrelseprotokollet är påskrivet.

Dagen därpå, efter röjningen, blir våra “Gubbs” tillsagda av “någon” att hämta släpvagn och ta bort den sly som Trädgårdssällskapet, TSK, avverkat.

Det finns inget beslut på att det är samfälligheten som ska genomföra och bekosta bortforsling. 

Vice ordf. från TSK ringer även en boende i ÅH för att boka en grävning av dammen med grävskopa så fort som möjligt och trodde att fyra timmar skulle räcka för det. Då stoppade styrelsen arbetet eftersom den provgrävning som getts tillstånd var inte att gräva upp hela den gamla dammen med en grävare. 

Arbetet påbörjade dessutom utan att varken ansvarig för Mark och Mark eller adjungerad var meddelade och deltog vid undersökningen av marken, vilket var klart uttryck i det beslut som togs på styrelsemötet. 

Vidare pågår en tråd på FB orkestrerad av vice ordförande i TSK där undertecknad som ordförande pekas ut och lögner sprids.

Näthat är ett brott. Jag har polisanmält.

Jag får även mail av densamme:

"Här står det ju HELT tydligt att du krävdeatt arbetet stoppas!Då kan jag ju inte ha baktalat dig! Då ljuger du väl? Vill  du att folk ska tappa allt förtroende för dig`?"

En person som varit med och tagit ner sly i parken vill gärna träffa mig “öga mot öga”. 

Speaking Corner läses av nästan 2000 personer och flera troligen inte boende här. Tonen är ibland otrevlig. Det spekuleras en hel del och ibland kan jag förstå att det blir så eftersom det är svårt i de fall det handlar om frågor som rör oss alla är samfällda frågor och styrelsen är inte delaktig i de diskussionerna. Vi har en hemsida som vi uppdaterar frekvent. Undertecknad har hänvisat till den i Havsbladet i flera nummer och i alla sammanhang där vi möts. 

Vi jobbar också med vår nya vice ordf Siv Karlsson att göra en ny hemsida där vi hoppas kunna nå ut till alla i olika  frågor på ett enkelt och säkert sätt.

Styrelsen har på måndag ett extrainsatt möte ang. vad som hänt.

Flera styrelsemedlemmar ställer frågan om det är värt att arbeta i styrelsen när sådant här får pågå? 

Jag som ordf. är en av dem.

Några i styrelsen har heltidsarbete och familj. Några av oss jobbar uppemot 20 timmar i veckan för samfälligheten, det är svåra och komplicerade frågor och som med allt annat i samhället en alltmer ökad administration. Frågor som denna med dammen är ingen enkel match. Det räcker inte med att sitta ner och prata, det måste göras en professionell utredning. Vi behandlar ansökan med respekt och försöker hitta alla de frågor som faktiskt måste bevaras inför en anläggning av detta slag och också garantera finansiering och skötsel.

Som jag ser det är det inte något som samfälligheten ska göra enligt anläggningsbeslutet men finns det en förening som tar på sig kostnaden och ansvaret och lämnar in en ansökan så bör vi utreda den.

Vi blir uppringda i olika frågor dag som kväll vardag som helg och försöker ha en trevlig ton men inte alltid vi möts av den. Någon vill att jag på lördag kväll ska se till att något ska utföras här i ÅH, en annan går runt och kallar mig “den där jävla kärringen” en tredje säger vid medhörning i ett telefonsamtal “ be henne dra åt helvete”. Vi har även blivit hotade i styrelsen att om vi inte gör som någon vill ska den ställa till ett helvete på stämman. 

Ja, jag vet att det är en klick jag refererar till men den klicken tar för mycket plats i den skäppa som är arbetsglädje. Flera kommenterar i mail och i samtal “strunta i stollarna” eller “så har det alltid varit här”.

Vill vi ha det så? 

 

Till Styrelsen för ÅHS inför styrelsemötet måndag 8 augusti 2022. 

Undertecknad har såsom adjungerad inom ”Mark&Park” läst ansökan från  Trädgårdssällskapet i ÅH om ”Plan för iordningställande av dammen i badparken från  ankdamm till rogivande vattenspegel.” 

För att kunna utvärdera projektets tillgång för ÅH, dess genomförande, underhåll  och ansvar behövs följande kompletteringar: 

1. Klargörande av finansiering av projektet och tidsangivelser för projektets olika faser. 2. Hur stor blir dammen? Yta och volym. 

3. Hur och hur länge säkerställs underhållet av dammen? Finansiering? 4. Beskriv iordningställandet - vilka metoder skall användas? Ingreppet sker i känslig  terräng med hällmarker och blåbärsgranskog. 

5. Vilka mängder vatten behöver tillföras och när? Finansiering? 

6. Hur beaktas klimatförändringen med skyfall vid vissa tidpunkter och däremellan  torrperioder.  

7. Hur angeläget är projektet för ÅHs bor? Vad tillför dammens vattenspegel utöver den  vattenspegel som Horsfjärden utgör? Statistisk intervjuteknik rekommenderas. 

Undertecknad har också kommenterat olika avsnitt i ansökan med kursiv text enligt nedan: 

PLAN FÖR IORDNINGSSTÄLLANDE AV DAMMEN I BADPARKEN 

FRÅN ANKDAMM TILL ROGIVANDE VATTENSPEGEL 

Dammen iordninggjordes när hotellet fanns i Årsta Havsbad. Man utnyttjade en naturlig  svacka som grund och hade ankor i dammen (som tillagades på hotellets restaurang).  Långt efter att hotellet upphört (1971) fanns det näckrosor i dammen. Numera har  dammen slyat igen (björkar bl a). Den har rensats en gång men tyvärr fullföljdes inte  dammprojektet den gången.  

- Precisera under hur lång tid dammen var en damm. 

- Troligen avslutades skötseln när hotellet upphörde. Det innebär att dammen under de  senaste 50 åren ej fungerat som damm utan successivt omformats efter de fysikaliska  och biologiska faktorer som alltid påverkar ett naturområde och har här utvecklats till en  våtmark/kärr med tillhörande adekvata växter och djur. 

Trädgårdssällskapet vill återskapa en enkel men vacker damm. Vi i sällskapet tycker det är  tråkigt att dammen bara består av sly och mossa. En damm fyller sin plats i sin naturliga  omgivning (naturmark/skog). Ambitionen är en grund damm med ett vattendjup på högst  25cm (den djupaste delen kan fyllas ut med stenar).  

- Precisera ”enkel vacker damm utan mossa”. Den mossa som finns nu är den sk  granvitmossan och är karaktärsväxt för våtmarken. Hur sker vattentillförseln och utloppet? 

Den skulle kunna se ut som framgår av bilagd skiss, med staket på mur-sidan och stenar  runt om resten av dammen, vilket visar och gör det svårt att beträda dammen. I dammen  ska finnas växter för vattenrening och några stenar som når ovanför vattenytan, där fåglar,  spindlar, insekter kan vila och dricka vatten. 

- Specificera fördelarna med nuvarande våtmarks biologiska mångfald jämfört med den  som kommer att bli med en damm. Relatera till kostnader. Nuvarande våtmark sköter 

naturen gratis efter de omständigheter som råder. Dominerar gör granvitmossa och  hundstarr i de våtare partierna, vilket är typiskt för en sådan biotop. Runt kärret finns  lövträd. Dessa kommer troligtvis att bli fler då den naturliga vattentillförseln avtar. I maj  2021 kunde undertecknad notera att efter skyfallen i början av maj bildades en  vattenspegel i 2 dagar därefter sinade vattnet och bottenvegetationen blev synlig.  

Det är viktigt att konstatera att projektet innebär ett återskapande av en förut fungerande  naturdamm. 

- Specificera vad fungerande naturdamm innebär? Tillförsel och avrinning av vatten i  balans? 

- Nej, det har med stor sannolikhet inte varit en naturlig damm från tiden före hotellet dvs  före 1930 och inte heller de senaste 50 åren. Enligt intervjuer med äldre personer i ÅH  existerade dammen under 40-, 50- och del av 60-talen. Hotellet stod för skötseln vilken  upphörde ett antal år före 1971. Övrig tid fanns med stor sannolikhet en våtmark med  vattenspegel under regnperioder. 

KONTAKT MED MYNDIGHETER 

Kontakt har tagits med planchefen på Haninge kommun, Berit Pettersson, för att utröna  om/vilka tillstånd som eventuellt skulle behövas. Enligt planchefen erfordras inga tillstånd  eller lov för det planerade arbetet, eftersom det gäller restaurering av en naturdamm som  redan finns. Kontakt har även tagits med kommunekologen som inte hade några erinringar  mot projektet, tvärtom.Kontakt har tagits med ledamot i dagvattengruppen i Årsta Havsbad  som inte kunde se att det fanns något som hindrade, men kom med några tips på  utformningen. 

- Trädgårdssällskapet behöver ta kontakt med Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret när  det gäller vattenverksamheter. Det behöver troligtvis göras en anmälan om  vattenverksamhet eller om dispens åberopas behöver det verifieras. 

- Nuvarande våtmark ligger inom ett område på detaljplanen som betecknas ”Område  som undantagits från antagandet enligt kommunfullmäktiges beslut 2011-10-17 §177”.  Vad innebär det?  

Boverkets regler innebär inga hinder. Vattenytan är planerad att vara så låg att staket inte  behövs. Vi kan i sammanhanget åberopa den bifogade skissen där planerat staket och stenläggning innebär hinder för att beträda dammen, även om vattendjupet är lågt. Det kan noteras att eftersom till- och avflöde inte är reglerat kan dammen i nuvarande  skick vid kraftigt regn fyllas med vatten, med högre vattendjup. 

- Det naturliga förloppet i kärret behöver följas över åtminstone ett år innan ingrepp utförs

PLAN 

Etapp 1 

Rensa och röja bort sly, friställa bottenytan eller tillräckligt mycket av den. Etapp 2 

Ta ställning till vad som behöver göras för att få en fungerande damm när området frilagts, t ex behövs grusning eller duk eller räcker berggrunden? Ta ställning till om expertis behöver anlitas och i så fall anlita sådan. 

Etapp 3 

Mura och samla stenar, tillverka staket. Förstärka, hindra läckage (duk eller grus), ordna erforderlig avrinning och säkra vattendjupet. Ta hjälp av dammexpert om det behövs för

specialjobb. Ställa iordning dammen. 

Etapp 4 

Fylla med vatten. Betala till samfälligheten för att ta vatten från vattensystemet i området. Ta reda på vilka växter som är bäst lämpade för dammen och plantera sådana. Etapp 5 

Placera ut några bänkar. Klart! 

OBS! 

Trädgårdssällskapet önskar att få sätta igång med etapp 1 omgående. När etapp 1 är klar kan vi meddela samfällighetsstyrelsen om projektets vidare utförande. 

- För att bedöma genomförande, framtida underhåll och ansvar bör planen  kompletteras med finansiering, utförare och tidsåtgång. 

Årsta havsbad torsdag 4 augusti 2022 

Catarina Johansson 

Adjungerad Mark&Park