Siktröjning i vägkorsning

Samfälligheten vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att snarast möjligt undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

  • Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKALL skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan på en sträcka av minst 10 m från tomtgränsen (se skiss nedan).
  • Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.
  • Grenar som hänger över vägen måste tas bort så att personbilar och lastbilar inte skadas.

Skiss över erforderlig sikt i korsning:

vagroj