Skriv ut

Skötselplan mark och park

Uppdraget gäller att ta fram ett förslag till skötselplan för områdets natur, oftast benämnt som ”mark och park”. Målsättningen är att presentera ett förslag till årsstämman 2022. Nedan beskriver vi hur långt vi har kommit idag och hur vi ser på fortsättningen.

Nulägesanalys

En bedömning av nuläget tänker vi är en bra förutsättning för det fortsatta arbetet. Detta tänker vi göra genom att intervjua medlemmar i samfälligheten som har eller har haft ett ansvar för området inom tidigare styrelser. Denna form av inventering har vi påbörjat genom att besöka badparken vid stora badet tillsammans med Bosse Hellberg, tidigare ansvarig för området och med stor kunskap om bakgrunden till det vi har idag i form av växtlighet av olika slag.

Som underlag för inventeringen har vi tagit fram en beskrivning av områden som är klassade som ”Natur” i detaljplanen. De s k dassgångarna ligger för närvarande utanför denna beskrivning och kan behöva hanteras som ett eget område. I samband med detta har vi också kort funderat på om vi behöver någon form av specifikt kartunderlag eller om befintliga planer är tillräckliga i nuläget.

Hur har andra liknande områden gjort?

Vi har vidare gjort en sökning på nätet över andra områden som upprättat skötselplaner för mark och park och därvid hittat exempel på beskrivningar som kan vara användbara även för vårt område. Återstår att ta kontakt med ansvariga för dessa skötselplaner för följdfrågor och att hitta relevanta underlag för vårt fortsatta arbete.

Vad händer framöver?

Vi tänker fortsätta inventeringen av hur det ser ut idag med hjälp av erfarna medlemmar av samfälligheten. Det kan gälla både med ledamöter av denna och tidigare styrelser eller med dem som har andra uppdrag eller har kompetens och intresse inom området. Detta gör vi samtidigt som vi arbetar med att ta fram förslag till en struktur för själva upplägget och innehållet i planen. Hur detta fortskrider kommer vi att kommunicera kontinuerligt med styrelsen. Hur långt vi kommit när det är dags för stämma är svårt att ange i dagens läge. Målet är dock fortfarande att lyfta frågan på nästa stämma, detta oavsett hur långt framme vi är med ett förslag till utformning och innehåll.

Catarina Johansson  Göran Johansson