Ni kanske uppmärksammat de s.k. högstubbarna, eller det mer populära namnet totempålar, vid dassgången Torgvägen mellan Typografstigen.

De är till för att särskilt gynna våra hackspettar! Högstubbar är viktiga för biologisk mångfald och förutom fåglar är de viktiga för en mängd insekter särskilt skalbaggar.

Träden togs ner på grund av olycksrisk.

De träd som tas ner på samfälldmark kommer framgent att läggas vid Materialgården där det går bra att hämta för vidare vedklyvning. Annonseras här på sidan. 

stubbe liten