Presentation av Tomas Isberg som erbjudit sig att vara adjungerad kassör fram till stämman, han har tidigare varit kassör i samfälligheten och är nu kassör i båtsällskapet. Tomas har inte rösträtt i styrelsen och ska ej närvara vid beslut som gäller båtsällskapet.

 Digitaliseringsprojektet Den nya hemsidan ska enbart supporta våra fastighetsägare och inte vara publik.

 Arbetsmiljöfrågor Ingeman har avgått pga hälsoskäl. Ingela tar över hans ansvarsområde, mark o park. Björn Neubeck avgår. Ingela övertar ansvaret för bryggor.

Vi bjuder in gubbsen till nästa styrelsemöte den 14 november och diskuterar arbetet och hur det funkar med arbets beskrivningarna.

Hyresgäster och hyresfastigheter

Nya hyresavtal har skickats ut till hyresgäster för lägenheterna.

Lägenhet nr 6 vid Torget har sagts upp av hyrestagaren. Sedan tidigare finns beslut på att prioritera verksamhet för att få ett mer levande torg. Den kölista som finns för lägenheterna vid Torget är inte komplett och måste uppdateras.

Försäkringar Samfällighetens olycksfallsförsäkring undersöks då det i nuläget endast är en olycksfallsförsäkring som ersätter det akuta. Ingela undersöker med Allra.

Trafik och parkeringar Guppen ska tas bort för vintern. Skogsråstigens parkering stängs för säsongen den 1 oktober. Gästparkeringar vid Gamla Konsum, Expeditionen och Mellanstigen ska skyltas upp.

Vägar Potthålslagning pågår.

Bryggor För att göra Gläntan till uppställningsplats för båtar etc fordras bygglov. Ingela kontaktar myndighet för klargörande i vad som gäller. Arbetsmöten pågår med båtsällskapet under hösten.

Elanläggningar Läst av elmätare vid bastun för stugägarföreningen.

Meddelat El-Larsson om 2 trasiga belysnings kåpor över armaturer vid Vår Bostads väg samt Lotsvägen.

Offert från One Nordic inkommen. Inväntar alternativ offert från dem och från från Vattenfall.

Anslagstavlor Ny kontaktlista ska anslås.

Information / Hemsidan Det ska informeras om att vi behöver få in mejladresser till medlemmarna för att underlätta fakturering och information.

Mailadress och fastighetsbeteckning ska skickas in till Ereko.

Sommarungdomar 2023

Utvärdering av sommarungdomarna 2022. Kostnad för dem under landar på  ca 150 000.-. Arbetet har i det stora hela fungerat bra. Arbetsledningen av sommarungdomarna tar mycket tid från det egna arbetet samt ungdomarnas ålder påverkar vilka arbetsuppgifter de får utföra. Det administrativa arbetet för verksamheten kräver många arbetstimmar och svårt att hitta någon som vill utföra det arbetet i semestertid.

Vid de diskussioner AU haft med Haninge kommun har kommunen sagt sig vara positiva till att finansiera sommarungdoms verksamheten.

Vi inväntar förslag på mötestid från kommunen för att slutföra diskussionerna.

Beslutades pga grund av ovanstående att inte erbjuda sommararbete i ÅHS regi under 2023.