Skrivelser / Rapporter

Ingela och Tomas har haft möte med kommunen angående bidrag till badparken. Vi har sedan många år ca 90 000kr i årligt bidrag från kommunen. Det bidraget utgår och istället har följande meddelats:

Kommunen ansvarar framgent för provtagning och kontroll av vattenkvaliteten vid stora badet. Samfälligheten kan ansöka om bidrag för att hålla en god vattenkvalité vid stora badet. I det inräknas sophämtning, tillgång till WC, städning av  bryggor och strand och arbetskostnader. Vi ska i efterhand redovisa kostnaderna för badparken och och kan få bidrag med 75% av kostnaderna från 15 juni till 15 augusti per år.

Haninge kommun betalar inte för toalett i badparken vintertid. Beslutades att Britt-Marie beställer en handikapptoalett till badparken med tömning en gång per månad.

Ekonomi

Tomas tar fram ett förslag till ändrad kontoplan för underhåll till arbetsdagen i januari. Tomas och Ingela träffar banken i januari för att diskutera lån till Båtstigens brygga att ha till underlag till stämmohandlingarna. Vi behöver ett stämmobeslut för att kunna ta lån.

Hyresgäster och hyresfastigheter

Lägenhet 6 är ledig för uthyrning. Eftersom det finns ett tidigare stämmobeslut om att arbeta för ett levande torg är affärsverksamhet att föredra.

Trafik och parkeringar

Det har framkommit önskemål om att få parkera husbilar och husvagnar påparkeringsplatser inne i vårt område. Beslutades att Ingela tar med frågan i sitt arbete om båtuppställningsplatser. 

Vägar

Möte med Haninge kommun angående anläggande av väg på Kryssarstigen. Anbuden skickas vidare till Ingela.

Mats har varit i kontakt med Haninge kommun angående ventiler i vägen som i samband med VA-installationerna lagts för högt. Inom kommunen pågår diskussion om vilken avdelning som ska betala. 

Dagvatten

Vi måste säkerställa ett avtal med Tyréns - kartor för dagvattnet. Kartmaterialet ägs av ÅH men ”hostas” av Tyrens som också gör regelbunden backup.

Mark, park och torget

De småbåtar, som fortfarande ligger kvar på stränderna i mycket varierande skick. och ramper i vattnet, kommer att läggas upp på Gläntan för vidare transport till återvinning efter tre månader.

Under januari ska tallarna i badparken inspekteras tillsammans med sakkunnig från Skogsvårdsstyrelsen. 

Bryggor

Arbetsutskottet i styrelsen har haft ytterligare ett möte med representanter från HBS.

Byggnader

En byggnadsinspektion av våra gemensamma fastigheter har utförts av en byggnadsinspektör.. En luftvärmepump är beställd till Föreningsgården.

Elanläggningar

Stefan har tagit fram en sammanställning, över de 10 pumphusen och föreslagit att el abonnemangen för pumphus 2, 6. 7 och 9 ska sägas upp vilket beslutades.

Anslagstavlor

Anslag om momsplikt anslås på anslagstavlorna och publiceras på hemsidan. 

Anslag om stämma och sista datum för motioner ska anslås och publiceras på hemsidan.

SRV har gjort om sitt inpasseringssystem. Körkort kan användas alternativt kan man kontakta SRV för nytt passerkort.

Övrigt

Arbetet med stämmohandlingarna påbörjas efter nyår.

Samfällighetens verksamhetsområden kommer att bjudas in till ett första utskottsmöte med styrelsen, HBS den 9 januari, tennis- och bastu verksamheten 13 mars.